Søknad om tillatelse til mellomlagring av avfall i Borg Havn, Fredrikstad kommune


Høringsfrist 27. august 2019 00:00

Vi har mottatt søknad fra Geminor AS om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av avfall i Borg Havn.

Sammendrag av søknaden

Geminor AS importerer ukentlig RDF fra England til Borg Havn. RDF er avfall som er sortert og grovkvernet hos produsent og inneholder plast, papir og tre. Avfallet er emballert og transporteres i ballet form. Avfallsballene lagres i transitthall med fast dekke, og kjøres fortløpende ut med lastebiler til energigjenvinningsanlegg. Hallen har en maks kapasitet på 2000 tonn, og det er ukentlig rotasjon på lageret. Totalt dreier det seg om oppbevaring av 70.000 tonn per år. Geminor AS søker om tillatelse til mellomlagring av RDF-baller i påvente av lastebil for lasting ut til mottaker.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Geminor AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.  

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 27.08.2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/8844».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.