Høring av forslag om vern av skogområdet Risen i Marker kommune


Høringsfrist 22. mai 2019 23:59

Det meldes med dette at forslag om naturreservat for området Risen vest i Marker kommune er sendt på høring. Alle som ønsker det kan gi uttalelse i saken. Frist for å avgi uttalelse er 22. mai 2019.

Formålet med høringen er å få synspunkter på verneforslaget, både avgrensningen av området og verneforskriften (bestemmelsene for området). Etter høringen vil Fylkesmannen vurdere alle uttalelser som er mottatt og vurdere om det er grunnlag for å gjøre endringer eller tilpasninger av verneforslaget. Deretter sender Fylkesmannen sin anbefaling i saken til Miljødirektoratet som behandler saken videre.

Avgrensning – areal

Området ligger nord i Marker kommune og grenser til sjøen Store Risen på vestsiden. Avgrensningen fremgår av vernekartet, som kan lastes ned under «Dokumenter». Området er ca. 2368 dekar. Området er privateid og inngår i ordningen med frivillig skogvern.

Formålet med vernet

Vern av skog er en prioritert miljøvernoppgave for å bevare biologisk mangfold. Stortinget har satt et mål om 10 prosent vern av skogarealet i landet. Formålet er generelt å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. Det aktuelle området domineres av eldre skog, god vegetasjonsvariasjon og har god arrondering og størrelse. Gammel lavereliggende granskog er et viktig innslag i området. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Hva innebærer vernet?

En fredning vil få konsekvenser for bruk og utnyttelse av området. Verneformålet tilsier at skogen skal gis fri utvikling uten hogst eller fjerning av døde eller døende trær. Tiltak som medfører endringer i naturmiljøet vil være forbudt slik som økonomisk motivert skogskjøtsel, grøfting, bygging, nydyrking, motorferdsel o.l. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Høringen

Alle som ønsker det kan avgi uttalelse i saken. Høringsbrev, adresseliste, verneforskrift, vernekart og en fagbeskrivelse kan lastes ned under «Dokumenter»

Frist for å avgi uttalelse er 22.mai 2019.