Barnehage og skole

Her er en sammenstilling av noen av de spørsmålene vi har fått fra kommuner i Innlandet angående skole, barnehage, barn og unge. Sist oppdatert 26. mars 2020.

Tema

Barnehage
Skole
Barn med særlige omsorgsbehov
Foreldre i samfunnskritiske funksjoner

 

Barnehage

Spørsmål: Må foreldre betale for barnehageplassen når barnehagen er stengt?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Nei. Regjeringen har i dag (17.03.2020) sendt ut en pressemelding om at foreldre slipper å betale for barnehageplass og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Barnehagene får kompensert for det økonomiske tapet fullt ut av staten. Det er også vedtatt at ingen skal betale for plassen, heller ikke de gruppene som får plass etter unntaksbestemmelsene. Dette for å gjøre det enkelt å håndtere og pga. varierende kvalitet og omfang. Foreldrebetalingen fra disse skal kompenseres i tilskuddsordningen på vanlig måte. Du kan lese mer om dette Regjeringens hjemmeside

(Besvart 17.03.2020).

 

Skole

Spørsmål: Hvem har ansvar for skoleskyss for de elevene som fremdeles skal ha et tilbud på skolen?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Fylkesmannen mener at det i nåværende situasjon gjelder de samme ansvarsforhold for skoleskyss som i en normalsituasjon. Elever som har rett til skyss til skolen beholder retten og ansvarsfordeling mellom kommune og fylkeskommune er som før.

Skysstilbudet må dimensjoneres i samsvar med de gjeldende faglige rådene for smittevern.

(Besvart 26.03.2020).

 

Spørsmål: Hvordan skal vi praktisere reglene om elevenes skolemiljø?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Skolene skal strekke seg så langt som mulig for at elevene fortsatt skal få opplæring, selv om det er en ny og krevende situasjon for elevene og skolene. Det er viktig at skolene legger vekt på at elevene skal få et trygt og godt opplæringstilbud også i denne perioden.

Skolene kan for eksempel oppfordre elevene til å vise omtanke for hverandre og snakke om hvordan de kan støtte hverandre ved å bruke digitale verktøy. Men skolene må også være årvåkne og aktivt følge med på hvordan elevene oppfører seg mot hverandre når de bruker digitale verktøy. Skolene må også gripe inn i den grad det er mulig for å stoppe eventuell krenkende atferd ved bruk av digitale verktøy.

Skolene bør ha fokus på hva lærerne kan gjøre for at alle i en klasse eller gruppe skal føle mestring og være inkludert i fellesskapet. Det er også viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.

(Besvart 26.03.2020).

 

Spørsmål: Hvordan skal vi ivareta elever med rett til spesialundervisning?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: I perioden skolene er stengt, vil det ikke være mulig å gi en opplæring som er helt i samsvar med vedtakene. Det er likevel viktig at skolene også her strekker seg så langt som mulig i å legge til rette for at opplæringen blir best mulig ivaretatt for denne elevgruppen. Det er viktig at alle elever får utnyttet dagene på en god måte og at de får en viss kontinuitet og progresjon i læringen. Det er viktig at skolen har regelmessig kontakt med elever og foresatte.

Det samme gjelder for barn som har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven.

(Besvart 26.03.2020).

 

Spørsmål: Hvordan skal vi på skolen forholde oss til frister i vedtak om skolemiljø nå som skolen er stengt og jeg som rektor er i karantene?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Du må dokumentere det du kan ut fra situasjonen, og beskrive gjennomføring av tiltak i den grad du har mulighet til det.

(Besvart 15.03.2020).

 

Barn med særlige omsorgsbehov

Spørsmål: Hva kan jeg gjøre hvis mitt barn er særlig sårbart og har behov for et skole-/ barnehagetilbud, men jeg får avslag i kommunen?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Hvis din skole eller barnehage ikke gir nødvendig tilbud til ditt barn, kan du henvende deg til skolesjef eller barnehagemyndighet i kommunen. Vi vil gjerne også at du tar kontakt med Fylkesmannen, slik at vi kan samle informasjon og iverksette nødvendige tiltak.

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet.

Fylkesmannen har en dialog med kommunene om det tilbud som gis til de mest sårbare barna og familiene. Kommunene rapporterer også inn tall til oss. Vi er ikke klageinstans i disse sakene, slik vi er når kommunene fatter vedtak etter det ordinære regelverket i opplæringsloven. De føringene som regjeringen har vedtatt i perioden med stengte skoler har utgangspunkt i smittevernlovgivningen og de hensyn som følger av denne. Regjeringen har samtidig gitt klart uttrykk for at ulike grupper av sårbare barn og unge skal få et tilbud i sin skole eller barnehage. Kommunene skal fortsette med å gjøre egne vurderinger. Det er den enkelte skole og barnehage som kjenner barna best, som sammen med andre lokale faginstanser kan gjøre gode vurderinger.

(Besvart 26.03.2020).

 

Spørsmål: Barnehagene og skolene har barn og elever med ulike spesialpedagogiske behov, og det er uklart hvilke av disse behovene som utløser foreldrenes rett til at vi har et tilbud til barnet. Hva legges i begrepet «barn med særlige omsorgsbehov»?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Kommunene må bruke godt skjønn opp til 7. trinn for gruppa barn med særlige omsorgsbehov og til barn av foreldre som jobber i samfunnskritiske tjenester. Vurderingene må baseres på barnets generelle omsorgsbehov, alder og modenhet.

(Besvart 15.03.2020).

 

Foreldre i samfunnskritiske funksjoner

Spørsmål: Hvordan kan kommunen som skoleeier vite hvilke foreldre som er personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner? Det er viktig for oss å vite slik at vi kan gi et tilbud om barnehage eller skole til barna til disse personene.

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Regjeringens beredskapsutvalg har laget en liste med 15 funksjoner de anser som kritiske for samfunnet. Vi har bedt Justisdepartementet og DSB om en presisering med bakgrunn i den situasjonen vi er i nå. Så snart Fylkesmannsembetene får svar vil vi informere om det til kommunene. Du kan lese mer om dette på Fylkesmannens hjemmeside.
Hvis dere i kommunen, eller i den enkelte skole eller barnehage, lager lister eller andre oversikter hvor det fremkommer navn på personer og hvilken samfunnskritisk jobb/funksjon de har, er det svært viktig at dere behandler disse opplysningene med stor varsomhet og konfidensialitet.

(Besvart 15.03.2020).

 

Spørsmål: Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner. Er det bare barn på 1. til 4. trinn som skal få et tilbud på skolen, eller gjelder dette også barn på mellomtrinnene?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å bruke godt skjønn opp til 7. trinn for gruppa barn med særlige omsorgsbehov og til barn av foreldre som jobber i samfunnskritiske tjenester. På regjeringens pressekonferanse 12. mars ble det sagt at dette gjelder 1.-4. trinn. Fylkesmannen i Innlandet mener ordningen med at skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, bør gjelde for 1.-7. trinn. Vurderingen baseres på barnets generelle omsorgsbehov, alder og modenhet.

Du kan lese mer om dette på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

(Besvart 15.03.2020).

 

Spørsmål: Er det nok at den ene forelderen har et yrke som kommer inn under betegnelsen «samfunnskritisk funksjon» for at de kan benytte seg av vårt tilbud i barnehage eller skole?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Ja. Barna skal være under 12 år og det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis tilbud om plass. Se listen over kritiske samfunnsfunksjoner.

(Svar endret 16.04.2020).

 

Spørsmål: Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner. Kan vi samle disse barna i en skole og/eller barnehage, eller skal tilbudet gis i den barnehagen eller skolen de sokner til?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Dette er det hver enkelt skole- og barnehageeier som har ansvaret for å få på plass. Vi har forståelse for at det kan være utfordrende å løse dette viktige oppdraget, og det må derfor være rom for lokale tilpasninger og løsninger. Ut fra situasjonen vi er i kan det være hensiktsmessig å gi et tilbud ved den enkelte enhet slik at vi ikke samler sammen barn unødig og dermed øker risikoen for smitte. Du kan lese mer om dette på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

(Besvart 15.03.2020).

Spørsmål fra kommunene

Disse sidene er ment for kommunene og basert på spørsmål fra dem og de svarene vi gir.