Helse og omsorg

Her er en sammenstilling av noen av de spørsmålene vi har fått fra kommuner i Innlandet angående helse, smittevern, barnevern og omsorg. Sist oppdatert 26. mars 2020.

Tema

Smittevern på barneverninstitusjoner
Barn med delt bosted
Testing og samfunnskritisk rolle
Forlengelse av førerkort
Autorisasjon for helsepersonell
Politiattester
Hjemsending av utlendinger
Karantene og husstandsmedlemmer

Smittevern på barneverninstitusjoner 

Spørsmål: Skal ansatte i barneverninstitusjoner bruke smittevernutstyr, og må det iverksettes spesielle smitteverntiltak i barneverninsitusjonen?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Barneverninstitusjonene forebygger smitte på samme måte som i et vanlig hjem og gjør spesielt det de kan for å redusere kontaktflater. Vi viser forøvrig til Bufdirs temaside for Koronavirus hvor det informeres mer om dette.

(Besvart 25.3.2020).

 

Barn med delt bosted

Spørsmål: Hvordan gjennomføres samvær under koronautbruddet for barn med delt bosted?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet:

Helsenorge.no har gitt ut følgende anbefaling: Anbefalingen er å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn som har flere hjem.

(Besvart 23.3.2020).

 

Testing og samfunnskritisk rolle

Spørsmål: Har de som er definert som kritisk helseperonell rett til å testes for korona?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Det foreligger ingen utvidet rett til testing for Covid 19 selv om den ansatte innehar en samfunnskritisk rolle. Unntaket er for ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som har akutt luftveisinfeksjon. FHI har presisert testkriteriene 20.3.20.

(Besvart 20.03.2020).

 

Forlengelse av førerkort

Spørsmål: Vi har stor pågang av yrkessjåfører og eldre personer som trenger helseattest for å forlenge førerkortet sitt. Vi har ikke kapasitet til å håndtere dette nå, men mange av dem som spør oss om dette, er yrkessjåfører med kritisk samfunnsfunksjon innen varehandel, ambulansesjåfører etc. Hvordan ordner vi dette?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Statens vegvesen har sammen med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett. Dette gjelder for alle som trenger helseattest, som eldre over 80, yrkessjåfører og de med utrykningskompetanse. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til Statens vegvesen.

(Besvart 19.03.2020).

 

Autorisasjon for helsepersonell

Spørsmål: Mister pensjonerte sykepleiere autorisasjonen sin når de går av med pensjon?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Helsepersonelloven § 54 - helsepersonell innehar autoriasjonen til de blir 80 år. Kommunen må vurdere forsvarlighet og opplæring samt sjekke om vedkommende faktisk har autorisasjon i helsepersonellregisteret.

(Besvart 18.03.2020).

 

Politiattester

Spørsmål: I disse tider, er det andre regler som gjelder for politiattest ved omdisponering?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Det er ikke endrede krav, politiet prioriterer henvendelser fra kommuner/helseforetak som gjelder politiattester knyttet til omdisponeringer.

(Besvart 18.03.2020).

 

Hjemsending av utlendinger

Spørsmål: Vi har et reisefølge i vår kommune fra utlandet, og det kan være koronasmittede blant dem. Kommunelegen ønsker å sende dem tilbake til sitt hjemland. Gjerne med to busser. De har ikke brutt noen bestemmelser i smittevernloven, men en av dem har muligens handlet i strid med info i media om hjemmekarantene for folk som har vært i Nord-Italia. Finnes det noen hjemmel for å sende utlendinger ut av landet? Og hvis de reiser frivillig hjem, hvem betaler for det?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Smittevernlovens tvangstiltak er hjemlet i lovens kapittel 5, og er:

  • Plikt til å ta imot og følge den personlige smittevernveiledningen som legen gir
  • Tvungen undersøkelse
  • Tvungen isolering i sykehus

Smittevernloven gir så vidt vi kan se ikke hjemmel for å sende noen ut av landet. Vi er heller ikke kjent med annen lovgivning som gir slik hjemmel.

Vi regner med at disse personene uansett har lyst til å dra hjem, og at det ikke vil bli noe problem å få til det frivillig. Spørsmålet da er hvem som eventuelt skal betale for dette, og da vil det være naturlig at de må betale dette selv. Om forsikringsselskapene dekker noe vil være et privatrettslig spørsmål som vi ikke tar stilling til.

(Besvart 16.03.2020).

 

Karantene og husstandsmedlemmer

Spørsmål: Hva er reglene for karantene og husstandsmedlemmer?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Regelverk, lov eller forskrift, og anbefalinger angående dette, finner dere på hjemmesiden til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

(Besvart 16.03.2020).

Spørsmål fra kommunene

Disse sidene er ment for kommunene og basert på spørsmål fra dem og de svarene vi gir.