Innlandet lyttes til på beredskap

Foran 650 beredskapsaktører fra hele landet minnet fylkesmann Knut Storberget om hvor viktig dette samfunnsoppdraget er, og hvor vanskelig det er.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som arrangerer Samfunnssikkerhetskonferansen 2020. Tema i år er "Samordning og samvirke". Dette er sentrale begreper i samfunnssikkerhetsarbeidet, men hvorfor er samordning og samvirke så viktig, og hvorfor er det likevel så krevende å få til i praksis? Hva er muligheter og begrensninger? 

19 foredragsholdere var invitert til å komme med svarene.

Utfordringene mange

- Utfordringene er mange og øker i kompeksitet, sa Storberget og trakk frem; Klimaendringene, sårbarhet innen strøm og ekom, hybride hendelser og Coronaviruset. Skal samordning virke må alle forplikte seg til det, og bidra innen sine områder. Han trakk også frem en annen hendelse; den hendelsen vi ikke er forberedt på. En slik hendelse vil kreve mye av oss, at vi er generalister og gode på beredskap. Har vi en metode å håndtere beredskap på i Norge vil vi møte enhver krise med samme metodikk og felles innsats. Dette vil sikre forutsigbarhet for alle vi samarbeider med i kriser.

Samordning er viktig

Det blir større behov for samordning. Samordning krever kjennskap og kunnskap. -Vi må møtes og snakke sammen og vi må øve!, sa Storberget.

Ved en hendelser er det viktig at ressursene finner hverandre og å skaffe seg en felles situasjonsforståelse. Viktig at alle jobber ut fra en felles intensjon og retning. Her blir fylkesberedskapsrådet virktig

Samfunnssikkerhetsprisen 2019

Lillehammer kommune mottok samfunnssikkerhetsprisen for 2019 på konferansen. Begrunnelsen er utmerket forebyggingsarbeid mtp flom og flomskred. Fylkesmannen gratulerer!

Lillehammer kommune fikk Samfunnssikkerhetsprisen 2019
Fra venstre: Fungerende direktør DSB Per Brekke, varaordfører i Lillehammer kommune Terje Rønning, seniorrådgiver Arild Breili og sektorleder Lars Rudi.