Tilsyn

Gjennomgang av kommunens planverk hos Fylkesmannen i Innlandet
Gjennomgang av kommunens planverk hos Fylkesmannen i Innlandet (Foto: Marte Bergesen Tennfjord / Fylkesmannen i Innlandet)

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap

Fylkesmannen har gjennom lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift av 8. august 2011 om kommunal beredskapsplikt fått i oppdrag å gjennomføre tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene. Fylkesmannens tilsyn skal følge bestemmelsene om statlige tilsyn med kommunene iht. lov av 25. september 1992 om kommuner, fylkeskommuner (kommuneloven) og er å regne som kontroll med kommunens oppfølging av bestemmelsene i kommunal beredskapsplikt.

Fylkesmannen avgjør om det i samme tilsyn også skal føres tilsyn med helsemessig beredskap, basert på kunnskap om risiko og sårbarhet.

På bakgrunn av dette er systemrevisjon valgt som den førende tilsynsmetoden for
statlige tilsyn med kommunene. Fylkesmannens tilsyn med beredskapsplikten følger samme metode.

I tilsynet skal Fylkesmannen fokusere på om kommunens oppfølging av beredskapsplikten er forsvarlig og tilstrekkelig for å ivareta kravene til et systematisk og helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Tilsynet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at det bidrar til læring og utvikling i kommunen.

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i 1/4 av kommunene årlig. Kommuner for tilsyn velges ut på bagrunn av en vurdering av risiko og vesentlighet.

 

Faser i tilsynet

Tilsynene gjennomføres hos kommunene av fylkesmannens tilsynsteam. Dato for gjennomføring av tilsynet avklares i god tid. Tilsynet gjennomføres med et oppstartsmøte i plenum, deretter enkeltintervjuer med i første rekke ordfører, rådmann, beredskapskoordinator, informasjonsansvarlig, plansjef og kommunelege. Tilsynet avsluttes med et sluttmøte.

Fylkesmannen har inntil tre uker seg på å utferdige en foreløpig tilsynsrapport som oversendes kommunen. Innen seks uker etter at rapporten er mottatt hos kommunen, plikter de å gi en skriftlig plan for hvordan eventuelle avvik og merknader skal følges opp. Fylkesmannen tilbyr kommunen veiledning i dette arbeidet.


24.01.2020

Gode diskusjoner på veiledningsmøtet om beredskapstilsyn

- Kommunen bør se på tilsyn og avvik som en mulighet for utvikling, sa fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund da han innledet veiledningsmøtet for kommunene som skal ha tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i 2020.