Evaluering etter øvelse

Evaluering er en systematisk vurdering av om de definerte målene for en øvelse er oppnådd. Hensikten med en evaluering er å bidra til læring og å identifisering behov for endringer. I en evaluering skal man først og fremst vurdere måloppnåelse og det er derfor viktig å sette seg målbare mål. Evaluatorer er viktige når man øver.

Både Fylkesmannen og kommunen er pålagt å evaluere gjennomførte øvelser. I forskrift om kommunal beredskapsplikt fremgår det at kommunen i etterkant av øvelser og uønskede hendelser skal evaluere krisehåndteringen, jf. § 8. Evalueringen skal skriftlig dokumenteres, jf. § 9.

Evaluering er viktig for å lære av de erfaringer deltakerne får gjennom øvelser, og å avdekke forhold i ROS-analyser og beredskapsplaner som ikke stemmer med virkeligheten. Evalueringen bør fokusere på forbedringspunkter.

Vedlagt ligger;

  • DSBs metodehefte for evaluering etter øvelser - Den gir gir gode råd om hvordan gjennomføre en evaluering.
  • Mal for efaringslæring etter øvelse og hendelser som kan være hensiktmessig til evaluering av fullskalaøvelser eller spilløvelser (table-tops).
  • Referatmal til bruk etter diskusjonsøvelser.

For evaluering etter uønskede hendelser; se HER.