Kommuneundersøkelsen 2020

26 av 46 kommuner i Innlandet har så langt besvart DSBs kommuneundersøkelse for 2020. Frist for besvaring av undersøkelsen er 21. januar.

Kommuneundersøkelsen 2020

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid.

Den 7. januar 2020 sendte DSB ut årets undersøkelse. Kommuneundersøkelsen ble sendt ut pr. E-post til beredskapskontaktene i kommunene.

Frist for for besvarelse av undersøkelsen er satt til 21.01.2020.

100% svarprosent i fjor

Kommuneundersøkelsen er en populasjonsundersøkelse. Det innebærer at DSB ber alle landets kommuner om å svare, og ikke bare et utvalg. Undersøkelsen sendes til beredskapskoordinator/beredskapsansvarlig i kommunen.

Beredskapsenheten hos Fylkesmannen bistår DSB i å skaffe kontaktinformasjon og i å oppmuntre kommunene til å svare. Sammen bidrar dette til en høy svarprosent. De siste årene har svarprosenten for kommuneundersøkelsen ligget på 100 prosent. Tallene i undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.

Undersøkelsen gjennomføres som en elektronisk surveyundersøkelse i spørreundersøkelses-verktøyet SurveyXact. Link til dette er verktøyet ligger i E-posten som er sendt ut til hver enkelt kommune.

Fylkesmannen oppfordrer alle kommuner til å sette av tid til å besvare årets kommuneundersøkelse på en god måte. 

Tidligere undersøkelser

Mer informasjon om kommuneundersøkelsen, resultater fra tidligere år mv. finner du i vedlagt link.