Jernbaneutbygging i vest er best

Oversiktsbilde vest, Koigen med jernbane i kulvert.
Oversiktsbilde vest, Koigen med jernbane i kulvert. (Foto: Bane Nor)

Det vestlige alternativet – altså med dagens stasjonsområde og skinnegangen i en senket kulvert i Hamarbukta – er beste valg for dobbeltsporet jernbanetrasé, mener Fylkesmannen i Innlandet.

Det har vært en langvarig diskusjon både i Hamar og ellers om hvor traséen skal gå; i øst – med en ny stasjon i Vikingskip-området – eller i vest med stasjon der det er nå. -Jeg vil gi ros til Bane Nor som har forbedret planene for begge trasé-alternativene siden det forslaget som kom i 2016. De har nå laget to tydelige alternativ. Og ros til Hamar kommune for en kjempejobb både med planen og for å ha lagt til rette for god innbyggermedvirkning, sier miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand hos Fylkesmannen.

Statlige virksomheter enige

Fylkesmannen mener at vest-alternativet er best, altså med stasjonsplassering som i dag. Fylkesmannen er i slike saker også samordner av statlige etaters høringsinnspill, og vest er et trasévalg som staten samlet gir grønt lys for. Til denne traséen har ingen statlige virksomheter innsigelser.

Fylkesmannen mener at med de planene som Bane NOR nå har lagt til grunn, er tilgangen til Mjøsa i stor grad sikret. Det har vært et viktig argument i diskusjonen. Fylkesmannen mener også at vest-alternativet ikke hindrer byutvikling verken på kort eller lang sikt.

Kostnads- og arealkrevende utbygging

En så enorm utbygging som dette blir, vil uansett trasévalg være krevende. Stortinget og regjeringen har gjort flere vedtak om at vi skal ta en rekke hensyn i all planlegging av framtida vår; hensynet til barn og unge, støy, samfunnssikkerhet, naturmangfold, jordvern og samordnet bolig-, areal transportplanlegging. Vest-alternativet er altså den traséen som i sum gir minst negative konsekvenser for de nasjonale interessene som Fylkesmannen skal ivareta.

Dette alternativet tilfredsstiller også best målsettingene med statens intercity-utbygging, noe om Bane Nor har påpekt.

Hvorfor ikke øst-trasé?

Når det gjelder øst-alternativene med en stasjonsplassering ved Vikingskipet, er Fylkesmannen kommet til at dette utfordrer flere av de nasjonale interessene enn vest-alternativet selv om også øst-alternativene er blitt vesentlig forbedret siden 2016.

Fylkesmannen skriver i sitt høringssvar at øst-trasévalgene i stor grad vil gi uopprettelige konsekvenser for naturreservatet i Åkersvika. De er dermed i strid med Nasjonal handlingsplan for naturmangfold og internasjonale forpliktelser etter Ramsar-konvensjonen. Den samlede miljøbelastningen er allerede stor i Åkersvika.

En utbygging i øst vil legge beslag på fulldyrka jord og endre landskapet, selv om Øst C-alternativet er mindre krevende enn Øst A-alternativet. Fylkesmannen mener også at en stasjonsplassering ved Vikingskipet gir uheldige virkninger for byutvikling og målet om nullvekst i privatbilbruken.

Krevende planlegging

-Å planlegge med så lang horisont som må gjøres her, er svært vanskelig. Som Hamar kommune har påpekt er det knyttet betydelig usikkerhet til skisser og scenarier når vi skal se 50 år og mer fram i tid, sier Haavard Elstrand hos Fylkesmannen. -Dette er en viktig sak for Hamar, men også for omlandet og for Innlandet. Det er derfor naturlig at det er forskjellige synspunkter. Det anerkjenner vi som flott!

-Vi har, ut fra de føringer som er vedtatt av nasjonale myndigheter, pekt på fordeler og ulemper og vurdert alternativene. Så er det opp til Hamar kommune om de ønsker det samme som det alle de statlige myndighetene har kommet fram til, slutter han.