Fikk ikke medhold i klage på stengevedtak, overtredelsesgebyr og tvangsgebyr

Lillehammer treningssenter AS fikk den 20. februar 2018 tillatelse til bruksendring for deler av Hagevegen 4 i Lillehammer. Vilkåret var at de måtte få ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse før det kunne tas i bruk. Treningssenteret ble tatt i bruk før det var gitt slik tillatelse.

Ved tilsyn av Lillehammer Region Brannvesen i april 2018 ble det funnet flere avvik. Av tilsynsrapporten går det fram at brannvesenet mener at brannvernet i bygget er særdeles dårlig og at strakstiltak må gjennomføres. Hagevegen 4 er karakterisert som et «særskilt brannobjekt» objekttype A – byggverk og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. Med bakgrunn i denne tilsynsrapporten fattet Lillehammer kommune vedtak om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning, samt at det ble varslet overtredelsesgebyr for ulovlig bruk, og tvangsmulkt inntil kommunen har mottatt underretning om at pålegget er gjennomført. Vedtaket ble påklaget av treningssenteret blant annet med begrunnelse om mangelfull saksbehandling og feil i faktum. Etter at kommunen fattet vedtak om overtredelsesgebyr på 100.000 kroner og løpende tvangsmulkt på kr. 1000 pr dag fra 10. mai 2018 mottok kommunen også klage på disse.

Fylkesmannen har behandlet klagene, men har ikke funnet holdepunkter for at det foreligger saksbehandlingsfeil slik klager har anført. Fylkesmannen har også kommet til at vilkårene for ileggelse av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt er oppfylt. Vedtaket finner du som vedlegg på denne siden.

Kontaktpersoner