Enighet i mekling mellom Kongsvinger kommune og Fylkesmannen i Innlandet

(Foto: Pixabay)

Det ble enighet om endringer i to nye boligområder som ble lagt inn ved andre gangs høring, samt to andre områder der Fylkesmannen hadde fremmet innsigelse.

I meklingsmøte 04.09.19 ble det oppnådd enighet mellom kommunen og Fylkesmannen om kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel da kommunen ønsket å legge flere boligområder på dyrka og dyrkbar jord. Dette er i strid med statlige bestemmelser om å bevare mest mulig av slike områder.

Det var også mangelfull utredning vedrørende barn og unge. Enkelte av områdene ville ført til et mer bilbasert samfunn, noe som er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.