Ny rapport om fugletrekket i Åkersvika 2019

Krikkand var en av de tallrikeste artene i Åkersvika i 2019.
Krikkand var en av de tallrikeste artene i Åkersvika i 2019. (Foto: Pixabay)

Når tellingene av våtmarksfugl i Åkersvika fra 2019 ble summert opp, viste det seg at den klart mest tallrike arten var stokkand, etterfulgt av krikkand, kanadagås, kortnebbgås og gråmåke. 

Tellingen av trekkende våtmarksfugler i Åkersvika naturreservat begynte allerede i 1974. Etter fem års opphold ble tellingene tatt opp igjen i 1984, og har deretter fortsatt etter samme metodikk. 

Som de foregående årene er tellingene i 2019 utført av en gruppe medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening, Hamar lokallag. Tellingene er gjort på oppdrag av Fylkesmannen. Det ble gjennomført 26 tellinger på våren og 28 på høsten. Det er telt fugler i seks delområder, fra faste observasjonspunkter.

Antallet fugler som raster i området er avhengig av mange faktorer, som årstidenes gang, bestandsstørrelse, tilgang på egnet føde, vannstand, konkurranse med andre rasteplasser, og forstyrrelser fra folk og predatorer.

Da telleresultatene ble summert opp, viste det seg at den klart mest tallrike arten som tidligere var stokkand, etterfulgt av krikkand, kanadagås, kortnebbgås og gråmåke. Plussgrader og snøsmelting kom tidlig, og den første og største bølgen av trekkende kortnebbgjess passerte Åkersvika før tellingene begynte. Vadefuglene har vært fåtallige i mange år. Dette har først og fremst sammenheng med vannstanden, og med at bestandene er blitt mindre. Høyest antall under tellingene hadde gluttsnipe, dernest kom grønnstilk.

I ytre del av vika var det også i år færre fugler utenfor reservatgrensa enn innenfor. På våren var andelen utenfor kun 13 %. På høsten var fordelingen nesten lik, med 47 % utenfor grensa.

Det ble påvist tre nye arter i reservatet i 2019: gulnebblom, rørdrum og vannrikse. I tillegg ble en rekke mindre vanlige arter observert i løpet av sesongen; som ringgås, snadderand, gråstrupedykker, egretthegre, steppehauk og polarmåke.

Les hele rapporten under Dokumenter. Du finner tidligere års rapporter her.

Kontaktpersoner