Fylkesmannen tilrår vern av 7 nye skogområder

Gammel urørt skog er formålet med å verne alle de syv områdene som nå er sendt over til Miljødirektoratet.
Gammel urørt skog er formålet med å verne alle de syv områdene som nå er sendt over til Miljødirektoratet. (Foto: Erica Neby)

Frivillig vern av skog er en fungerende ordning i Innlandet.

De sju områdene som Fylkesmannen har tilrådd vern av, er alle skogområder med gammel barskog i tillegg til at noen områder har en høy andel løvtrær. Størrelsen på områdene varierer fra 200 dekar til 10 050 dekar, og områdene ligger spredt i Hedmark fylke. Samtlige områder er opprettet gjennom ordningen med frivillig vern, hvor skogeieren selv kommer med et tilbud om vern til Fylkesmannen. 

Det er følgende foreslåtte naturreservater som nå er sendt over til Miljødirektoratet for videre behandling:

  • Brenninga naturreservat, et sump- og myrskogområde på ca. 1600 dekar i Åsnes kommune.
  • Nordhuehøgda naturreservat, et myr- og barskogområde på ca. 6300 dekar i Elverum kommune.
  • Gålaskarven naturreservat (under høringa kalt Bjørnskarven), et stort barskogområde på ca. 10 050 dekar i Stor-Elvdal kommune.
  • Gitvola og Nordre Kletten naturreservat (under høringa kalt Gitvola-Kletten), et stort myr- og barskogområde på ca. 6170 dekar i Åmot kommune.
  • Nekfallet naturreservat, et fossefall med tilhørende skog på ca. 1755 dekar i Rendalen kommune.
  • Sigridbrenna naturreservat, et barskogområde med mye sumpskog på ca. 260 dekar i Åsnes kommune.
  • Skuta naturreservat, et bratt bar- og løvskogsområde på ca. 200 dekar i Nord-Odal kommune.

Dokumentene som er sendt til Miljødirektoratet, finner du i sidemenyen. Kopi av tilrådingen er sendt til alle høringsparter som har kommet med innspill under høringen av verneforslagene.