Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i Innlandet og Oslo og Viken 2019 - 2020

På grunn av fare for felling av den genetisk viktige ulven innskrenkes lisensfellingsområdet for ulv utenfor ulvesona fra og med 21.1. og inntil videre.

Avgrensing av lisensfellingsområdet for å unngå felling av genetisk viktig individ - oppdatert pr 21.1.2020

For å unngå fare for felling av genetisk viktig individ unntas hele Engerdal kommune, den del av Rendalen kommune som ligger øst for Fv 30 og Fv 2218 (Brydalsvegen), samt Trysil kommune nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa. Denne avgrensingen gjelder midlertidig fra og med 21.1. og inntil videre.

Ved senere endringer i lisensfellingsområdet vil Fylkesmannen gi oppdatert informasjon om endringene i denne nyhetssaken, på SMS til lisensjegerne, samt på kvotetelefonen for lisensfelling av ulv, tlf 954 52 101.

 

Avgrensning av lisensfellingsområde for å unngå felling av enkeltdyr fra Deisjøflokken

Deisjøreviret ligger delvis i lisensfellingsområdet, og reviret grenser også inn mot Letjennareviret. For å unngå felling av enkeltdyr fra denne flokken unntas følgende område fra lisensfelling: Rendalen kommune sør for Rv 30 og Rv 217 mellom kommunegrensa mot Stor-Elvdal og kommunegrensa mot Engerdal, samt Stor-Elvdal kommune øst for Glomma og sør for Rv 30.

 

Lisensfellingsområde for lisensfelling utenfor ulvesona i region 4 og 5:

Hedmark:

Følgende kommuner inngår i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Nord-Odal.

Stor-Elvdal kommune vest for Glomma, samt øst for Glomma og nord for Rv 30.

Rendalen kommune vest for Glomma, samt den del av Rendalen kommune som ligger øst for Glomma og nord og vest for Fv 30 fra kommunegrensa mot Stor-Elvdal til Elvål, og vest for Fv 2218 (Brydalsvegen) til grensa mot Tolga kommune.

Åmot, Elverum, Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger kommuner vest for Glomma, samt Sør-Odal kommune vest/nord for Glomma.

 

Akershus:

Følgende kommuner inngår i sin helhet: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum.

Nes og Lillestrøm kommuner nord for Glomma.

Nittedal kommune nord for Nitelva.

Fylkesmannen vil oppdatere denne nyhetssaken og informere på kvotetelefonen for ulv 954 52 101 dersom det blir endringer i lisensfellingsområdet.

 

Lisensfelling av ulv i region 3 Oppland

Rovviltnemnda i region 3 fattet den 21. august vedtak om lisensfelling av ulv i Oppland 2019-2020. Vedtaket har blitt påklaget, og klima- og miljødepartementet (KLD) har den30. november fattet endelig vedtak i saken. KLD opprettholdt nemndas vedtak.

Det er fastsatt en kvote på inntil 5 dyr som kan felles utenfor ulvesonen. All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (21.8.19) trekkes av lisensfellingskvoten. Pr. 14.1. er gjenstående kvote 5 dyr (for oppdatert kvote ring kvotetelefonen for ulv: 954 52 101).

 

Lisensfellingsperioden er fra 1. desember 2019 til og med 31. mai 2020.

All ulv merket med halsbånd/sender er unntatt fra lisensfelling.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Lisensjegere plikter å registrere seg på Fylkesmannens SMS-varsling for lisensjegere. På grunn av at denne tjenesten nylig er tatt i bruk igjen, vil kravet først gjelde fra og med 3. januar.

Jeger må ha bestått skyteprøve for gjeldende jaktår. Dersom det er avlagt skyteprøve for jaktåret 2019/2020 gjelder denne ut fellingsperioden.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote og fellingsområder endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Fylkesmann og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.