Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2019

For å få en bedre oversikt over bestandsstørrelsen av bjørn i Norge har man fra 2006 samlet inn ekskrementer og hår fra bjørn gjennom ”Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt”.

Miljødirektoratet har tidligere bedt Fylkesmannen om å samle inn DNA-prøver fra brunbjørn via elgjegere, primært i binneområdene, og det har tidligere år vært sendt ut prøvemateriell for innsamling av bjørneekskrementer og -hår. Fra og med 2017 er det ikke sendt ut slik prøvemateriell (poser og merkelapper). Det er fortsatt ønskelig å samle inn DNA-prøver fra hele fylket, og vi ber om at dette videreformidles til jaktlagene i kommunen.

Det oppfordres til at ubrukt prøvemateriell fra tidligere år brukes til innsamling av DNA-prøver. Rene, ubrukte brødposer kan også fint brukes, og sammen med nødvendige opplysninger om dato, sted, jaktfelt og kontaktperson kan prøvene leveres Statens naturoppsyn, SNO, for riktig merking.

Vi vil samtidig understreke at alle kan bidra med innsamling av prøver dersom de finner bjørneekskrementer, enten ved å kontakte lokal SNO-kontakt for prøvetaking, eller ved å bruke andre typer ubrukte plastposer som deretter leveres til SNO. Rene og uskadde poser for innsamling og oppbevaring er det viktigste grunnlaget for at prøvene skal fungere ved analyse.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge, se www.rovdata.no for mer informasjon. Det er SNO som har ansvaret for innsamling av prøvene. Adresseliste med ansvarsområder for deres kontaktpersoner er trykt på veiledningen som er vedlagt i margen til høyre.