Forvaltningsplan for rovvilt region 3/Oppland

Rovviltnemnda har sendt utkast til forvaltningsplan for rovvilt for region 3/Oppland til Miljødirektoratet for uttalelse. 

Roovviltnemnda startet en prosessen med en revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 i mars 2019. I september 2019 ble planen sendt ut på lokal høring.

I forslaget til forvaltningsplan som nå sendes direktoratet, er ingen sonegrenser endret siden forvaltningsplanen av mars 2012. Revisjonsarbeidet omfatter en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, der nye nasjonale føringer er lagt inn i dokumentet. Nemnda har også tatt en gjennomgang av prioriterte virkemidler og tiltak bl.a. på bakgrunn av de erfaringer en har gjort seg siden sist planen ble vedtatt. Nemnda mener den oppdaterte forvaltningsplanen vil være et godt grunnlag for å ha med seg i det videre arbeidet også i eventuelle nye rovviltregioner.

Etter rovviltforskriftens § 6 annet ledd skal forvaltningsplanen sendes til Miljødirektoratet for uttalelse.  Direktoratet skal i sin uttalelse blant annet vurdere om planen er i samsvar med nasjonalt vedtatt rovviltpolitikk.

Nemnda tar sikte på å vedta planen endelig etter en gjennomgang av direktoratets merknader.