Resultater fra naturtypekartlegging i 2018

Elveør i Gudbrandsdalslågen
Elveør i Gudbrandsdalslågen (Foto: Victoria Marie Kristiansen)

Verdifulle naturtyper som ble kartlagt etter Miljødirektoratets instruks i 2018, er nå tilgjengelig på nett, og vil utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltninga.

I 2018 ble det gjennomført naturtypekartlegging innenfor utvalgte områder i 13 fylker i landet. I forbindelse med dette ble flere områder i Hedmark og Oppland kartlagt:

  • Brumunddal nord/midt/øst (Hedmark)
  • Hedmarksvidda (Hedmark)
  • Ottestad (Hedmark)
  • Brandbukampen sør/nord (Oppland)
  • Langs Lågen fra Losna til Vinstra (Oppland)
  • Jordbruksbygdene på Toten (Oppland)

Fylkesmannen har bistått Miljødirektoratet med å velge ut aktuelle områder for kartlegging.

Bakgrunn

Naturtypekartleggingen er en direkte oppfølging av Stortingsmeldinga "Natur for livet", og vil pågå i flere år framover. Målet er å få et godt kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging i ulike sektorer og forvaltningsorganer, samt for private aktører.

Miljødirektoratet har definert hvilke naturtyper som regnes som særlig verdifulle for naturmangfold, og som har blitt prioritert for kartlegging. Dette omfatter naturtyper med status som truet eller nær truet i Norsk rødliste for arter (2018), naturtyper som dekker sentrale økosystemfunksjoner og/eller naturtyper som er dårlig kartlagt fra før. I tillegg skal områder med høyt aktivitet og stort arealpress kartlegges først.

Resultater

Resultatene fra kartleggingen i 2018 ligger nå tilgjengelig for alle i Naturbase, og vises ogs på Miljøstatus.no og på andre nettsider som er koblet opp mot Naturbase.

Det er laget faktaark for hver kartlagte naturtypelokalitet, og dette faktaarket inneholder informasjon om hvilken naturtype som er registrert, lokalitetskvalitet, tilstand og tilstandsbeskrivelse, vurdering av naturmangfoldet i lokaliteten, samt informasjon om nøyaktighet og eventuelle usikkerheter knyttet til registreringen og avgrensningen. I tillegg inneholder faktaarket informasjon om hvem som har kartlagt, tidspunkt for kartlegging og kartleggingsprosjekt, samt hvilken instruks området er kartlagt etter.

Det er også mulig å få opp et dekningskart som viser hvilke områder som er undersøkt med tanke på verdifulle naturtyper for naturmangfold.

Se kartet og les mer

Du kan finne de kartlagte naturtypene på www.naturbase.no. Ved å krysse av for "Naturtyper" i venstremenyen (under "Kartlag") vil alle registrerte naturtypelokaliteter vises i kartet. For å sortere ut resultatene fra 2018 må du trykke på "+" ved siden av "Naturtyper" og kun krysse av for "Naturtyper - NiN". Dersom du trykker på "+" ved siden av "Naturtyper - NiN" vil du få mulighetene til å sortere på ulik lokalitetskvalitet, samt se dekningskart for de kartlagte områdene.

Mer informasjon om naturtypekartleggingen kan du lese på Miljødirektoratets hjemmeside.