Masseuttak i Frya elvedelta krever konsesjonsbehandling

Verneverdiene gjør at konsesjonsbehandling er nødvendig. Dette kommer frem i en felles uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)

Frya - varig verna vassdrag

Reguleringsplan for Frya elv var på høring sommeren 2019 og følger opp Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag fra 2018. Opplegget i reguleringsplanen er uttak av grus i et område ovenfor deltaet, slik at tilførte masser fra elva avsettes her. Frya er et varig verna vassdrag og i deltaet er det store verneverdier i form av rødlista plantearter, naturtyper med høy kvalitet og gyte- og oppvekstområde for storørret. Regional plan legger derfor opp til at massetak i utgangspunktet ikke skal skje her.

Forslag til reguleringsplan la likevel opp til uttak av grus i nedre del av deltaet og Fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE fremmet derfor innsigelse til planen. Etter høring ønsket kommunen befaring i området, dette ble gjennomført 31. oktober 2019. I møtet etter befaringen kom det fram at kommunen ønsket å gjennomføre et mindre uttak i nedre del av Fryadeltaet, der det er avsatt mye grus, som et flomforebyggende tiltak. Kommunen ble da anbefalt å kontakte de samme myndighetene for veiledning om nødvendig innhold i ev. søknad, og hvilke muligheter og begrensninger lovverket gir. Dette ble ikke gjort.

Konsesjonspliktig etter vassdragslova

Søknad om masseuttak ble fremmet i brev 7. november 2019, og innebærer et uttak på 75.000 m3 grus. Behandlingen av uttaket har tatt tid, bl.a. pga. behovet for samordning mellom Fylkesmannen, NVE og fylkeskommunen og avklaring etter flere lovverk. I felles brev fra nevnte etater 31. januar 2020 konkluderes det med at et så omfattende uttak er konsesjonspliktig etter vannressursloven pga. konsekvensene for verneverdiene i vassdraget. I brevet anbefales det videre at kommunen jobber videre med reguleringsplanen for Frya, parallelt med konsesjonsbehandlingen.