Hule eiker i Innlandet

Den største eika på Klæstad, Gran kommune
Den største eika på Klæstad, Gran kommune (Foto: Jon Bekken)

I 2019 ble det funnet 28 eiker i Innlandet som kunne defineres som hule eiker, og er beskyttet av naturmangfoldloven gjennom sin status som utvalgt naturtype. Totalt er det nå registrert 340 slike eiketrær i Innlandet fylke.

Eiketrær som har en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker, og er en utvalgt naturtype beskyttet av naturmangfoldloven. For eiketrær som er synlig hule, gjelder beskyttelsen hvis treet er minst 95 cm i omkrets. Eiketrær kan bli svært gamle, og mer en 1500 arter av insekter, sopp og lav er knyttet til hule eiker. Det rike artsmangfoldet er grunnen til at hule eiker er en utvalgt naturtype.

Kartlegging

Det er over flere år gjennomført kartlegging av hule eiker i Innlandet, og totalt er det nå registrert 340 hule eiker i fylket. I 2019 ble det funnet 28 nye eiktrær som oppfyller kravene for å være hule eiker og dermed også utvalgt naturtype. Funnene fordelere seg på kommunene Ringsaker, Løten, Åsnes, Sør-Odal, Elverum, Østre Toten og Gran.

På Klæstad i Gran kommune ble det funnet to kjempeeiker i 2019, med omkrets på hhv. 595 og 525 cm. Det er kun funnet ei eik med større omkrets i Innlandet.

Alle hule eiker kartlagt i perioden 2010-2018 er synlige i Naturbase og data fra 2019 vil også bli synlige der i løpet av våren 2019. Naturtypen regnes nå som godt kartlagt i Innlandet.

Skjøtsel

Eiketrær trues ofte av gjengroing ved at busker og trær skygger og tar næring fra eiker som tidligere har stått fritt. Oppdyrking av kantsoner og åkerholmer er også en viktig trussel for eikene, samt felling av trær i forbindelse med utbygging eller av sikkerhetsmessige årsaker i områder med mye folk. I mange tilfeller er det imidlertid mulig å sikre eiketrærne ved fagkyndig beskjæring eller andre tiltak, og felling vil derfor være unødvendig.

Det er flere ting du kan gjøre for å gi eika og artene som lever der bedre livsvilkår. Rydding av busker og mindre trær rundt eika for å sikre god lystilgang, skånsom beskjæring av kronen for å hindre at den blir for tung og beskyttelse av hulrommet er noen eksempler. 

Tilskudd

Du kan søke om økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd til trepleie, rydding rundt treet og andre tiltak.

Du søker i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Fristen for å sende inn søknad er 15. januar.