Brudd på reglene om dyrevelferd kan føre til at bonden mister tilskudd

(Foto: Menno Hoekstra)

Ved alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket kan landbruksforvaltningen avslå tilskudd til husdyrhold.

Mattilsynet sender over vedtak om alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket til kommunen og Fylkesmannen. Det er avtalt egne rutiner for informasjonsutvekslinga mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen, se egen sak om dette.

 

Landbruksforvaltningen skal ikke ta stilling til om dyrevelferdsregelverket er brutt, da det er Mattilsynet som har denne myndigheten. Landbruksmyndighetene skal imidlertid vurdere om bruddet på reglene for dyrevelferd skal få konsekvenser for retten til ulike tilskudd i jordbruket. Både forskrift om produksjonstilskudd og andre forskrifter om tilskudd har bestemmelser som gir hjemmel for å avslå tilskudd eller avkorte (trekke) i tilskuddet ved brudd på dyrevelferdsregelverket. Les mer om dette i forskrift om produksjonstilskudd og kap. 2.3 og 2.3.2.2 i rundskriv 2020-7.

Noen foretak med husdyr har flere dyreslag. Det kan forekomme tilfeller der Mattilsynet f.eks. har fattet vedtak om alvorlige brudd på dyrevelferden i et storfehold hos en husdyrholder som også har sau. Dersom Mattilsynet sin sak bare gjelder storfeholdet og ikke saueholdet, vil bonden ha rett på tilskudd til saueholdet.

Brudd på dyrevelferd kan også føre til at tilskudd til avløsning ved sjukdom og tilskudd til regionale miljøtiltak blir avslått.