Reindrift

Foto: Ivar Lorentzen
Foto: Ivar Lorentzen

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Fylkesmannen i ditt fylke.

Vis mer

Reindrift i Innlandet

I Innlandet er det samisk reindrift i Engerdal og Os kommuner. I tillegg har vi fem tamreinlag. Det er Rendal Renselskap, Lom Tamrein, Vågå Tamrein, Fram Reinlag og Filefjell Reinlag.

Som en følge av omlegginger i reindriftsloven, er den regionale reindriftsforvaltningen overført til fem fylkesmannsembeter. For Innlandet er det Fylkesmannen i Trøndelag som har ansvar for reindriftsforvaltningen. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter så vel ressurs- og arealforvaltning som tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Det er inngått avtale mellom Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Trøndelag om bruk av kompetanse innen reindrift i behandling av arealplansaker. Det er også etablert rutiner for å holde reindriftsfaglig ansvarlig hos Fylkesmannen i Trøndelag informert om igangsatte plansaker i Innlandet, samt om når Fylkesmannen i Innlandet skal ta kontakt for reindriftsfaglig bistand. Bakgrunnen for dette er at innsigelsesmyndigheten etter plan- og bygningsloven fortsatt ligger hos fylkesmannsembetet der arealet ligger.


24.03.2020

Frister i forbindelse med tilskudd til kriseberedskap i reindrifta

Fylkesmannen i Trøndelag er ikke kjent med at det foreligger en beitekrise i våre forvaltningsområder, men vi vil videreformidle informasjon fra landbruksdirektoratet om noen viktige frister du bør være klar over dersom det søkes om tilskudd. Man bør søke innen 30. mars for å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap.

20.03.2020

Smittevern og beredskap i reindrifta mot koronaviruset

Situasjonen med koronaviruset - Covid 19 har endret hverdagen for mange. Noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å begrense smitten.

18.03.2020

Reindriftskontorene er stengt

Reindriftskontorene på både Snåsa og Røros stenges inntil videre for publikum. Dette grunnet situasjonen med koronaviruset og hensyn til smittevern. 

17.03.2020

Reindrift og koronavirus (Covid-19)

Koronaviruset får ingen konsekvenser for de norske reindriftutøvernes bruk av reinbeite i Sverige og langs den norsk-svenske grensen. Reineiere har i forbindelse med reinarbeid mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge

11.03.2020

Ekstraordinær båndtvang i Nord-Trøndelag reinbeiteområde

Fylkesmannen innfører ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nord-Trøndelag reinbeiteområde i perioden 12-31. mars. Dette på grunn av dårlige beiteforhold.

09.03.2020

Vanskelige beiteforhold for rein

Fylkesmannen vil orientere om vanskelige beiteforhold og at det må vises hensyn til beitende rein.

09.03.2020

Fylkesmannen i Trøndelag søker reindriftsdirektør

Reindriftsavdelingen har ledig stilling som reindriftsdirektør med kontorsted Røros eller Snåsa.

24.02.2020

Ledig stilling på Snåsa

Reindriftsavdelingen har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver med kontorsted Snåsa! OBS: søknadsfrist 1. mars!

21.02.2020

UTSETTES - Reindriftskonferansen 2020

Oppdatering 17.03.2020: Grunnet den kritiske situasjonen med Koronaviruset SARS Covid-19 ser fylkesmannen seg nødt til å utsette reindriftskonferansen 27-28. mai på ubestemt tid. Slik situasjonen er pr. nå anser vi det som usannsynlig at konferansen vil kunne holdes til planlagte datoer. Vi får helt enkelt komme tilbake med invitasjon og program når det ser lysere ut og vi kan sette i gang med planleggingen igjen.    

21.02.2020

Ny konstituert direktør

Camilla Knutsen er konstituert som direktør for reindriftsavdelingen. Tidligere direktør Helge Hansen fortsetter i samme avdeling som fagdirektør.