Personer som eier en landbrukseiendom kan nå søke SMIL-tilskudd

Brattlendt jordbrukslandskap i Gausdal.
Brattlendt jordbrukslandskap i Gausdal. (Foto: Stig Horsberg)

Det er ikke lenger krav om at en må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fra og med 2020 kan også personer som eier en landbrukseiendom søke om tilskudd.

Endringen skjer etter at partene i jordbruksoppgjøret i 2019 ble enige om å åpne for at personer kan søke tilskudd. Det er nå gjort en endring av § 3 i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket som formaliserer dette.

Vilkåret for å kunne søke tilskudd er at det foregår en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Den som eier arealene, trenger imidlertid ikke sjøl stå for driften, men kan leie bort arealene.

Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Søker må oppfylle vilkår i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging. Det skal føres journal over plantevernmidler som brukes, med opplysninger om navn på plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling og dosen som er brukt, samt området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på. Søker må videre ha kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer, samt andre arealer som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er påvirket av jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.

Den som leier bort arealet, må kunne dokumentere at vilkårene er oppfylt.