Tilskudd til husdyrgjødselspredning

Nedlegging av husdyrgjødsel Foto: Karoline Finstad Vold
Nedlegging av husdyrgjødsel Foto: Karoline Finstad Vold

Hedmark har hatt tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel siden 2005 og innvilget for søknadsomgangen 2018 13,1 mill. kr i tilskudd for 201 665 dekar. Oppland innførte tilskudd til nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel i 2018 og innvilget 3,1 mill. kr i tilskudd for 39 457 dekar. Dette er eneste tiltaket under miljøtemaet "utslipp til luft", men det er også viktig med hensyn til avrenning av næringsstoffer til vann.

Fra og med søknadsomgangen 2019 gjelder alle tiltakene som det er mulig å innvilge tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest i begge fylkene:

 • Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (i etablert eng)
 • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel (bløtgjødsel både i åpen åker og voksende kultur)
 • Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding (innen 2 timer)
 • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

For areal der det innvilges tilskudd til ett av tiltakene over, kan det i tillegg innvilges tilskudd for spredning av husdyrgjødsel/biorest med tilførselsslange. Det betyr at gjødsla pumpes ut til sprederen for å unngå jordpakking av tunge tankvogner.

Felles vilkår for å tiltakene som er nevnt over

Det kan innvilges tilskudd bare for ett tiltak pr. areal pr. år, dvs. at dersom du søker tilskudd til nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel/biorest eller spredning om våren eller vekstsesongen på et areal, kan du ikke søke tilskudd for spredning etter førsteslåtten på det samme arealet. Foretaket kan imidlertid søke om tilskudd for ulike tiltak på ulike arealer.

 • Arealet det er innvilget tilskudd for skal høstes eller beites etter siste spredning i søknadsåret
 • Det må spres minst 5 kg total-N i husdyrgjødsel/biorest pr. dekar for tiltaket du søker tilskudd for
 • Den som søker tilskudd må ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd pr. dekar

Spesielle vilkår for det enkelte tiltak

 • Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen

  For å være berettiget tilskudd til dette tiltaket må all husdyrgjødsel som foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen. I Hedmark har vi tidligere hatt krav om at 75 % spres om våren eller i vekstsesongen. Mange er avhengig av å spre litt om høsten og vil nå falle ut av denne ordningen som hadde et omfang på 102 827 dekar i Hedmark i 2018. Det nye vilkåret vil spesielt ramme Nord-Østerdal som har lite åpenåker og der mange ikke har 12 måneders lagerkapasitet.

 • Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel

  Denne ordningen gjelder bare bløtgjødsel og biorest. Ved nedlegging i åpen åker må gjødsla moldes ned innen 2 timer. Det er ikke krav om at all husdyrgjødsel foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen.

 • Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding

  Husdyrgjødsla/bioresten må moldes ned innen 2 timer. Dersom en ikke rekker å molde ned gjødsla på hele skiftet innen 2 timer, kan en kartfeste og søke tilskudd for den delen av skiftet der en har moldet ned innen 2 timer. Det er ikke krav om at all husdyrgjødsel foretaket disponerer blir spredd om våren eller i vekstsesongen.

 • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

  Søkerne må kunne dokumentere bruk av tilførselsslange ved å eie eller leie utstyr. Tilskuddet gis som et tillegg for arealer der det er gitt tilskudd for ett av de andre tiltakene.