Invitasjon til digitalt informasjonsmøte - samarbeid om "Bolig for velferd" og 0--24 samarbeidet - en innsats for barn og unge"

Dato:
17. september 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt i Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, Husbanken Region Øst, Innlandet fylkeskommune, Nav Innlandet
Målgruppe:
Rådmenn, kommunedirektører, kommunens ledere på velferdsområdet, ordførere

Fylkesmannen i Innlandet vil, i samarbeid med Husbanken region Øst, Innlandet fylkeskommune og NAV Innlandet, invitere kommuner i Innlandet til et samarbeid på velferdsområdet, hvor vi ser boligsosialt arbeid og innsatsen mot barn, unge og barnefamilier i sammenheng. Andre regionale instanser vil bli invitert inn dersom kommunen har behov for det.

Informasjon om påmelding

Vi viser til nformasjonsmøte den 170920.

Dere som ønsker å melde interesse for opplegget kan gjøre dette på følgende måte:

  • Send e-post eller brev til Fylkesmannen i Innlandet: fminpost@fylkesmannen.no.
  • Overskrift «Bolig for velferd Innlandet», sak 20/9325
  • Må fremkomme 
    • at deltakelse er forankret hos rådmann/kommunedirektør
    • kontaktinformasjon/kontaktperson i kommunen
  • Spørsmål kan rettes til Bente Nygaard Lindstad på e-post fmhebnl@fylkesmannen.no, 62553511/99351507, eller Randi-Irene Midthaugen fmoprim@fylkesmannen.no, 99639801.
  • Frist for å melde seg på eller melde interesse: 15.10.20.

 

Vi tilbyr bistand fra et samordnet regionalt nivå i Innlandet med utgangspunkt i hva kommunen selv ønsker bistand til.

Det blir avholdt et digitalt informasjonsmøte den 17.09.20, kl. 09.00-11.00.

Både den nasjonale boligsosiale strategien «Bolig for velferd» og 0-24-samarbeidet retter seg mot vanskeligstilte og utsatte. Hovedmål i Bolig for velferd er at alle skal ha et godt sted å bo, og at alle med tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet. En trygg oppvekst i en god bolig er et sentralt virkemiddel i innsats for barn som vokser opp i lavinntekt, eller av annen grunn har vanskelige oppvekstvilkår. Gjennom bedre samordnede tjenester i 0-24-samarbeidet, skal utsatte barn og unge under 24 år og deres familier får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp.

Boligsosialt arbeid retter seg mot kommunens boligpolitikk, planarbeid, organisering, det å skaffe/beholde bolig for vanskeligstilte og ulike oppfølgingstjenester i bolig på individnivå. Flere av de boligsosiale tjenestene er hjemlet i lov.

Utfordringsbildet i Innlandet generelt er befolkningsnedgang (spesielt i små kommuner), økt aldrende befolkning, høy andel lavinntektsfamilier og høy andel stønadsmottakere.

Vi tilbyr kommunene i Innlandet bistand til å kartlegge egen kommunes situasjon på det boligsosiale området, med fokus på situasjonen for utsatte barn og unge og deres familier. Ut fra denne kartleggingen kan kommunen identifisere behov for tiltak. Vi ønsker også å være bidragsyter i gjennomføring av identifiserte tiltak, gi tilgang til et samlet virkemiddelapparat, samt bidra til erfaringsutveksling. 

Hva innebærer dette i praksis?

I samarbeid med kommunene vil vi på regionalt nivå å legge fram en oversikt over kommunens utfordringsbilde. Sammen med kommunens oversikt og vurdering av egen situasjon, kan dette danne grunnlag for å identifisere aktuelle områder å jobbe videre med. Her vil vi tilby vår kompetanse, virkemidler og aktuelle verktøy, samt legge til rette for nettverksjobbing og erfaringsdeling på tvers av kommuner. Som nevnt vil vi invitere inn andre regionale samarbeidspartnere dersom kommunen har behov for det.

Alle Innlandets 46 kommuner inviteres til samarbeid. Deltakelse må være forankret i kommunens ledelse, og vi ønsker samarbeid med ledere på Velferdsområdet, samt noen som jobber strategisk i kommunen. Målet er at alle som melder sin interesse tilbys deltakelse. Hvis mange kommuner ønsker å delta, må vi likevel av ressurshensyn velge kommuner ut fra et samlet utfordringsbilde, og starte med noen utvalgte kommuner.

De seks store bykommunene i Innlandet har deltatt i Husbankens kommuneprogram, og har et annet utgangspunkt for det boligsosiale arbeidet enn de øvrige kommunene. De har også andre utfordringer enn de små kommunene. Dette hensyntas ved ulik tilnærming til kommuner over og under 16000 innbyggere.

Informasjonsmøtet:

Kommunene inviteres til digitalt informasjonsmøte på Teams den 17.09.20 kl. 09.00-11.00.

Påmelding vil være mulig fram til og med 16.09.20.

Programmet vil inneholde innledning v/fylkesmann Knut Storberget, presentasjoner fra de samarbeidende regionale instanser, praksiseksempel fra kommune som har mottatt bistand fra et samordnet regionalt nivå, samt konkret informasjon om hva tilbudet i Innlandet innebærer. Program sendes ut sammen med påmeldingslenke i Teams.

Spørsmål kan rettes til Bente Nygaard Lindstad på e-post fmhebnl@fylkesmannen.no, eller på telefon 62553511/99351507.

 

Påmelding digitalt informasjonsmøte

Dato:
17. september 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt i Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, Husbanken Region Øst, Innlandet fylkeskommune, Nav Innlandet
Målgruppe:
Rådmenn, kommunedirektører, kommunens ledere på velferdsområdet, ordførere