Statsbudsjettet 2020

Regjeringens kommuneopplegg i forslag til statsbudsjett for 2020 innebærer et noe økt handlingsrom for kommunene i Innlandet samlet sett.

Kommunenes vekst i frie inntekter

Regjeringen legger opp til en økning i kommunesektorens frie inntekter på 1,3 mrd. kroner. Dette tilsvarer en vekst på 0,3 prosent. Hele økningen går til kommunene. Veksten er noe lavere enn i de senere årene. Dette skyldes at sektoren har noe lavere vekst i demografi- og pensjonskostnadene.

Av økningen i frie inntekter anslås 900 mill. kroner å gå til dekking av merutgifter som følge av den demografiske utviklingen og 550 mill. kroner til regjeringens satsinger på tidlig innsats i skolen og rusfeltet. Det er videre anslått en reduksjon i pensjonskostnadene på 450 mill. kroner. Årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren anslås til 3,1% i 2020.

Regjeringens budsjettopplegg innebærer et noe økt handlingsrom i 2020. Handlingsrommet er imidlertid noe lavere enn i de senere årene. Dette skyldes behovet for å holde litt igjen på pengebruken når det går godt i norsk økonomi. Det er fortsatt behov for å prioritere og sikre god ressursbruk og å videreføre det gode omstillings- og effektiviseringsarbeidet som pågår i kommunene. 

Av andre forslag som har betydning for kommunesektoren er følgende:

  • Investeringstilskudd til 2 000 heldøgns omsorgsplasser
  • Kompensasjon for arbeidsavklaringspenger (AAP) videreføres
  • Innføres nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2, trinn fra skoleåret 2020/2021
  • Innføres gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/2021
  • Frivilligsentraler – styrkes med 12,8 mill. kroner

I lenker til høyre finner du relevant informasjon for kommunene i Innlandet. Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Innlandet anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 prosent. I Innlandet har 24 av 46 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Vang kommune med 5,2 prosent, mens Tolga kommune har lavest vekst med 1,1 prosent. 

KS Regioner inviterer tirsdag 8. oktober kl. 12.30 til seminar/webinar om hva forslaget vil bety for kommunesektoren. Seminaret kan ses direkte eller senere her.

Fordeling av ordinært skjønnstilskudd til kommunene i Innlandet

Fylkesmannen har fordelt 60,7 mill. kroner som ordinære skjønnsmidler til kommunene. I tråd med retningslinjene for ordningen har Fylkesmannen vurdert kommunenes overordnede økonomiske situasjon. Kommuner med store økonomiske utfordringer og stort behov for omstrukturering som følge av nedgang i befolkningen er prioritert med et relativt høyere beløp. Fylkesmannen mener dette kan bidra til å få gjennomført nødvendige omstillinger for å ivareta langsiktig økonomisk handlingsrom i disse kommunene. Fylkesmannen forventer at kommunene i sitt omstillingsarbeid også vurderer alternativer for tettere samarbeid med andre kommuner for å kunne opprettholde god økonomisk styring og yte likeverdige tjenester til sine innbyggere.

Det er samtidig prioritert å gi noe midler også til større kommuner som har utfordringer knyttet til vekst og tilpasning av sine tjenester.

Fylkesmannen ønsker fremover å støtte særskilt opp om gode samarbeidsprosesser på tvers av kommuner, herunder vurdering av tettere samarbeid og eventuelle sammenslåingsprosesser.