Fylkesmannen har delt ut 21,9 mill. kroner til kommunene i Innlandet

Midlene det dreier seg om, er skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter. Det kom inn til sammen 71 søknader med en samlet søknadssum på totalt 58,1 mill. kroner.

Fylkesmannen har fordelt midler til 37 prosjekter som fremgår av vedlagte oversikt. Flerårige prosjekter er videreført der det er tilfredsstillende fremdrift i prosjektet. Søknader som utnytter utviklingsrelasjoner mellom kommuner, næringsliv og akademia er prioritert. Videre er det prioritert midler til regionale prosjekter og prosjekter som innebærer utvikling av tjenestene gjennom tjenesteutvikling og digitalisering. Noen prosjekter med stor samfunnsmessig betydning innenfor områdene plan, samfunnssikkerhet og beredskap og klimatiltak er også prioritert.