Opprettelse av Nordhuehøgda naturreservat


Høringsfrist 14. mars 2019 23:59

Området som foreslås vernet er et stort skog- og myrområde.
Området som foreslås vernet er et stort skog- og myrområde. (Foto: Erica Neby)

Fylkesmannen sender på høring et forslag om vern av et ca. 6300 dekar stort skog- og myrområde ved Nordhue, i Elverum kommune. 

Det foreslåtte Nordhuehøgda naturreservat ligger nordøst for fjelltoppen Nordhue, helt vest i Elverum kommune, ca. 3 km vest for rv. 3 ved Rustad. Skogen i området er stort sett granskog, med innslag av både furu- og løvskog. På bedre boniteter dominerer granskogen, som er grov, høyvokst og tett. På magrere områder og på de mange kollene og åsene innimellom myrene vokser det furuskog. I tillegg til myr, har området også flere små tjern og bekker.

Gammel granskog i kombinasjon med bedre boniteter og fuktig klima gjør området ideelt for en rekke arter av hengelav og vedboende sopp.  De rødlistede lavene gubbeskjegg (NT), sprikeskjegg (NT) og ulvelav (NT) er funnet i området, i tillegg til de vedboende soppene svartsonekjuke (NT), stor barksopp og duftskinn. 

I sidemenyen kan du lese alle høringsdokumentene knyttet til saken. Kort sagt innebærer forslaget at hogst av barskogen i området, motorferdsel i utmark og nye tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, bålbrenning, uttransport av storvilt, oppkjøring og rydding av skiløyper, vedlikehold av eksisterende stier og motorferdsel på eksisterende veier er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

Vi ber om eventuelle merknader til forslaget om å opprette Nordhuehøgda naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 14. mars 2019. Du kan sende en e-post til fminpost@fylkesmannen.no eller bruke skjemaet nedenfor til å uttale deg. 

Høring vern av Nordhuehøgda