Våletjern naturreservat - Høring av revidert forvaltningsplan


Høringsfrist 01. november 2020 23:59

Horndykker. Foto: Thor Østbye
Horndykker. Foto: Thor Østbye

Fylkesmannen sender med dette revidert forvaltningsplan for Våletjern naturreservat i Stange kommune på høring. Høringsfristen er 1. november 2020.

Våletjern naturreservat ble opprettet den 10. februar 1984. Det ble utarbeidet en forvaltningsplan for Våletjern naturreservat i 2011. Revisjon av forvaltningsplanen startet opp i 2018, og utkast til forvaltningsplanen ble utarbeidet av Fylkesmannen i Innlandet våren 2020.

Formålet med opprettelsen av Våletjern naturreservat er å bevare og hindre total gjengroing av et naturlig næringsrikt tjern med et rikt plante- og fugleliv, og et myrkompleks som det knytter seg store pollenanalytiske interesser til. Området har et areal på ca. 130 dekar.

Hensikten med en forvaltningsplan er å gi en utdyping av verneforskriften, dvs. å gi mer konkrete og detaljerte regler for skjøtsel, bruk og eventuell tilrettelegging av området. Forvaltningsplanen skal være et aktivt hjelpemiddel for å realisere formålet med vernet og for å avveie brukerinteresser gjennom praktiseringen av verneforskriften.

Forslag til revidert forvaltningsplan er nå utarbeidet for naturreservatet, og sendes på høring til grunneiere og berørte foreninger, lag, etater og kommunen.  

Du finner forslaget til plan her.

Innspill til forvaltningsplanen mottas gjerne. Innspill sendes med post til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller med e-post til fminpost@fylkesmannen.no. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor. Frist for å komme med innspill er 1. november 2020.

Tidligere forvaltningsplan og lenke til verneforskriften ligger her.

 

 

 

Høring av revidert forvaltningsplan for Våletjern naturreservat, Stange kommune

Kontaktpersoner