Høring av søknad om kverning av impregnert trevirke - Horisont Miljøpark IKS


Høringsfrist 20. juli 2020 23:59

Horisont Miljøpark IKS på Gjøvik søker om tillatelse til kverningen av impregnert trevirke. Fylkesmannen i Innlandet har fått delegert myndighet fra Miljødirektoratet for behandling av søknaden.

Horisont Miljøpark IKS søker om å kverne inntil 1200 tonn impregnert trevirk per år, inkl kreosotimpregnert trevirke. Kverningen skal skje på virksomhetens anlegg i Dalborgmarka i Hunndalen. Dette er avfall definert som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften vedlegg 1. Den europeiske avfallsforskriften (EAL).

Bakgrunnen for å iverksette kverning av impregnert trevirke er å effektivisere transporten av denne avfallstypen ut fra anlegget i Dalborgmarka. Intern kverning på anlegget av denne avfallstypen skal gi bedre og mer forutsigbar avsetning og mulighet til å få levert kvernet virke til flere aktører.

Lagring av impregnert trevirke før kverning skal foregå under tak og på fast dekke med kontroll på eventuell avrenning. Kverning skal utføres av saktegående kvern, og kvernet materiale skal lagres under tak. Etter kverning skal området ryddes og rengjøres der oppsopet skal behandles som farlig avfall.

Kverning vil bli utført ved behov, men kun inntil ti dager per år. Kverning skal maksimalt gjennomføres fem timer per døgn.

For mer informasjon, se søknad fra Horisont Miljøpark IKS på denne siden.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 21. juli 2020 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no , eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter er også lagt ut til gjennomsyn hos Gjøvik kommune.

Høring - søknad fra Horisont Miljøpark IKS om kverning av impregnert trevirke

Kontaktpersoner