Eidsiva Bioenergi AS – Varsel om ny tillatelse etter forurensningsloven


Høringsfrist 01. april 2020 23:59

Fylkesmannen forhåndsvarsler ny tillatelse til Eidsiva Bioenergi AS til å lagre og behandle impregnert trevirke ved Damvegen 20, Braskereidfoss. Merknader til utkastet kan sendes oss innen 1. april 2020.

Eidsiva Bioenergi AS har i brev av 18. juni 2019 søkt om tillatelse til å mellomlagre og kverne inntil 3600 tonn impregnert trevirke årlig. Lagring og behandling skal foregå ved etablert tømmerterminal i Damvegen 20 i Braskereidfoss, Våler kommune.

Bakgrunn

Eidsiva Bioenergi AS ønsker å ta i bruk kreosotimpregnert trevirke som brensel ved sine forbrenningsanlegg. Som et ledd i denne prosessen ønsker bedriften å etablere et anlegg der de kan mellomlagre og kverne trevirket før det går til sluttbehandling.

Impregnert trevirke regnes som farlig avfall på grunn av innhold av helse- og miljøskadelige komponenter. Det er viktig at avfallet håndteres på en slik måte at minst mulig av de miljøfarlige komponentene spres. Lagring og behandling må derfor finne sted på tilrettelagt område for å unngå at avrenning forurenser omgivelsene. Videre kan det oppstå støv som inneholder PAH-forbindelser ved kverning av trevirket, og kverning må derfor foregå under kontrollerte betingelser. Kverning av trevirke kan også medføre støy til omgivelsene.

Vi viser til flere detaljer i vårt brev med varsel om vedtak og utkast til utslippstillatelse med vilkår som finnes på denne siden.

Høring

Søknaden har tidligere vært sendt på begrenset høring til Våler kommune. Kommunen hadde ingen merknader. Det omsøkte tiltaket omfattes av industriutslippsdirektivet, og allmennheten skal derfor også gis anledning til å uttale seg før Fylkesmannen fatter vedtak om utslippstillatelse, jf. forurensningsforskriften § 36-8.

Søknadsdokumenter, vårt forhåndsvarsel om vedtak, samt utkast til tillatelse er tilgjengelig fra denne siden. Dokumentene vil også legges ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget til Våler kommune. Eventuelle merknader sendes som e-post eller brevpost til Fylkesmannen i Innlandet, fminpost@fylkesmannen.no eller Postboks 987, 2604 Lillehammer innen 1. april 2020.

Uttalelser må merkes med 2019/14152.