Høring - Veidekke utslipp av vaskevann Skarpsnotunnelen


Høringsfrist 17. januar 2020 23:59

Veidekke Entreprenør AS søker, på vegne av Nye Veier AS, om permanent utslippstillatelse for tunnelvaskevann som genereres i forbindelse med vask av Skarpsnotunnelen når ny 4-felts E6 åpner i desember 2020.

Vegtunneler må vaskes for å opprettholde sikt og lysforhold, og vasken er viktig for å opprettholde trafikksikkerheten.

Tunnelvaskevann inneholder mye partikler og ulike metaller. Metaller som kan være problematiske i forhold til utslipp er kobber (Cu), sink (Zn), kadmium (Cd), bly (Pb) og nikkel (Ni). I tillegg kan vannet ha høyt innhold av forskjellige PAH-forbindelser og såper (tensider).

I forbindelse med drift og vedlikehold av tunnelløpene etter åpning i desember 2020, vil det være behov for å slippe ut renset tunnelvaskevann til Evjua. Siden dagens tunnelløp ble bygget i 1985, har alt vaskevann blitt ledet direkte ut i bekken uten noe form for rensetiltak.

Det antas at det vil bli foretatt en helvask og to halvvask per år.

Vaskevannet fra tunnelvasken vil føres til tette tanker hvor tunnelvaskevannet vil stå for sedimentering for å få partikkelbundet forurensing over i slamfasen. Vaskevannsbassenget skal inspiseres og slamtømmes rutinemessig i forkant av tunnelvask. Det første året vil det gjennomføres prøvetaking av Evjua under tapping av tankene etter sedimentering.

For mer informasjon, se vedlagt søknad fra Veidekke Entreprenør AS.

Figur: Plassering av Skarpsnotunnelen i forhold til Evjua (delvis lukket bekk).

 

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 17. januar 2020 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.


Søknadsdokumenter kan lastes ned fra denne siden og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Ringsaker kommune.