Fylkesmannen i Innlandet er kritisk til ny tvangsbegrensningslov

Vi har avgitt vårt høringssvar til forslag om tvangsbegrensningsgslov

Fylkesmannen i Innlandet ser det som positivt og i tråd med internasjonale menneskerettigheter at det nå har kommet et lovverk om begrensning av bruk av tvang som skal gjelde for alle, uavhengig av diagnose.

Fylkesmannen finner imidlertid at høringen er meget omfattende, og at selve lovforslaget er komplekst og lite leservennlig for brukere av loven. Fylkesmannen ser også at noen av bestemmelsene og spesielt enkelte definisjoner kan føre til ulikheter ved fortolkning av begreper. Dette kan også gi etiske dilemmaer, samt at enkelte grupper står i fare for å få et dårligere rettsvern.

Her kan hele høringssvaret leses der det utdypes hvorfor vi er kritiske til forslaget.