Har du lyst på et verv i Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet?

Psykisk helse.
Psykisk helse. (Foto: Pixabay)

Det er fem kontrollkomisjoner i Innlandet. Det er nå ledige verv i fire av disse; Gjøvik, Toten Hadeland og Valdres, Reinsvoll, Gudbrandsdalen og Sanderud. Det er ledige verv i alle disse.

Her er oversikten over ledige verv:

Gjøvik, Toten, Hadeland og Valdres
 • Varamedlem for lege
 • Vara medlem med bakgrunn fra helse/omsorg/sosial
Reinsvoll
 • Leder (jurist/advokat)
 • Varaleder (jurist/advokat)
 • Lege
Gudbrandsdalen
 • Leder (jurist/advokat)
 • Vara leder (jurist/advokat)
Sanderud
 • Leder (jurist/advokat)
 • Lege

Oppnevningsperiode: Medlemmene oppnevnes for fire år. Det gis godtgjøring for vervet.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Leder/varaleder: Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år, og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.
 • Leder/varaleder bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialrettsfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.
 • Lege og lege varamedlem: Bør ha spesialitet i allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege og fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.

Opplæring: Ved behov kan de som ansettes være med å hospitere i andre kommisjoner.

Arbeidstid: Varierer etter behov for de enkelte kommisjonene, de store ca hver 14 dag, de mindre ca 6  og oppover møtedager pr.år. Leder vil i tillegg bruke ca. 20 timer pr. år til for/etterarbeid/andre møter.

Krav til habilitet
Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Godtgjøring.
 Kontrollkommisjonens medlemmer får godtgjøring per time. Satsen beregnes i prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2.

Leder og varaleder: a) jurist som er i dommerembete eller som er ansatt i annen stilling, godtgjøres per time med 75 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen b) advokat som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Lege og varamedlem for lege: a) lege i lønnet stilling godtgjøres per time med 75 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen b) lege som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Informasjon om hva vervene innebærer kan gis av: Adv. Lorentz Stavrum, leder i Gjøvik og varaleder i Reinsvoll tlf 90674597 eller fylkeslege Harald Vallgårda tlf 62551382.

Søknad vedlagt cv med dokumenterte opplysninger om kompetanse, og referanser, sendes Fylkesmannen i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer. Eventuelt kan søknader sendes som sikker melding hit

Søknadsfrist 31. 10. 2019. Tiltredelse 1.1. 2020.

 

Her finner du mer informasjon om kontrollkommisjonens oppgaver