Fylkesmannen skal foreslå nemndsmedlemmer til UNE (Utlendingsnemnda)

Nemndsmedlem i UNE.
Nemndsmedlem i UNE. (Foto: UNE)

Justis- og Beredskapsdepartementet har bedt Fylkesmannen i Innlandet om å foreslå nemndsmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Interesserte oppfordres til å melde seg.

UNE behandler klager på avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI). UNEs avgjørelser tas i nemndmøte. Ei nemnd består av én nemndleder som er en ansatt medarbeider med dommerkompetanse og to nemndmedlemmer som oppnevnes fra folket. Stornemnd består av tre nemndledere og fire stornemndmedlemmer.

Se www.une.no under fanen Nemndmøte for utfyllende informasjon. Det er ønskelig med tre til tolv kandidater fra hvert fylke. Interesserte oppfordres til å melde seg til Fylkesmannen i Innlandet.

Kort om vervet

Normalt utgjør en nemndsamling tre virkedager i strekk. Før nemndmøtene får nemndmedlemmene alltid anledning til å sette seg inn i den saken eller de sakene som det skal treffes avgjørelse i. Nemndas sekretariat er ansvarlig for å forberede saken og å legge den frem for nemnda.

Nemndmedlemmene vil ofte få tilsendt utvalgt landinformasjon før nemndsamlingen. I en del saker vil klageren selv, eventuelt sammen med advokat og tolk, ha rett til å være til stede under møtet. Er klageren til stede, vil nemndleder, nemndmedlemmer og advokat ha anledning til å stille spørsmål i tilknytning til saken.

Nemndmøtene holdes for lukkede dører. Klageren og advokaten er ikke til stede under nemndas rådslagning. I etterkant av møtet skriver nemndlederen vedtaket der eventuelle dissenser også skal fremgå.

De som ble oppnevnt ved forrige oppnevning oppfordres til å stille til gjenoppnevning.

Krav til nemndmedlemmene

Det et krav at nemndmedlemmer må være mellom 18 og 70 år (på oppnevningstidspunktet), ikke er under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, og fyller vandelskravet. Vandelskravet går ut på at en ikke må være idømt betinget frihetsstraff i løpet av de siste fem år forut for oppnevningsperiodens begynnelse, eller være løslatt fra en frihetsstraff mindre enn ti år forut for oppnevningsperiodens begynnelse. Ansatte i departementene, praktiserende advokater og advokatfullmektiger kan ikke være nemndmedlemmer.

Som godtgjørelse gis det kr. 1800 for en normal dag (0-8 timer) og kr. 2150 for en lang dag (over 8 timer). Det utbetales ikke honorarer for reisetid, men ved dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan det utbetales honorarer inntil det dobbelte av gjeldende satser.

UNE har lokaler sentralt i Oslo. Reise- og oppholdsutgifter vil bli dekket etter satsene i Statens reiseregulativ. Det forutsettes at nemndmedlemmene møter i UNE mellom 6 og 12 dager i året.