Om oss - FMFA

Fylkesmennenes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene. I samarbeid med fylkesmennene utvikler og drifter vi også digitale tjenester til publikum.

Fylkesmennenes fellesadministrasjon har høy fagkompetanse innen det administrative området, og kjenner embetene godt. Vårt oppdrag er å levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetene samfunnsoppdrag. Dette vil vi gjøre ved å standardisere og effektivisere de administrative prosessene og tjenestene i landets ti fylkesmannsembeter, samt å videreutvikle det administrative området.

Alle embeter benytter FMFAs administrative tjenester, systemer og løsninger innen følgende områder:

  • FMFA har ansvar for å levere alle IKT-tjenester i embetene. FMFA har videre ansvar for alt IKT-utstyr i embetene, med unntak av telefoni (inntil videre).
  • FMFA har ansvar for å levere alle tjenester innen dokumentforvaltning. Fylkesmannen eier fortsatt sitt eget arkiv, men arkivtjenestene leveres av FMFA.
  • FMFA har ansvar for veiledning, tilrettelegging og koordinering av arbeidet med informasjonssikkerhet. Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for å følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet i det løpende arbeidet i embetet.
  • FMFA har ansvar for å inngå rammeavtaler og gjennomføre anskaffelser som er felles for alle embetene, være kompetansesenter for embetene, bistå praktisk med gjennomføring av anskaffelser over terskelverdi og koordinere avrop på rammeavtaler som DIFI tilbyr. Embetene er pålagt å rådføre seg med FMFA ved anskaffelser over terskeverdi, men det er det enkelte embetet som er avtalepart.
  • HR/personal og økonomi. FMFA har ansvar for informasjon og veiledning, rådgivning, kvalitetssikring, standardisering av prosesser, utarbeidelse av maler og verktøy og utarbeidelse av retningslinjer.