Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) er et nytt forvaltningsorgan. Vi har ansvar for styrings-, utviklings- og driftsoppgaver innenfor fylkesmennenes administrative område. 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I tildelingsbrevet vårt har KMD satt ett hovedmål og to delmål for oss:

  • Hovedmål: FMFA leverer gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetenes samfunnsoppdrag.
  • Delmål 1: FMFAs tjenester er kostnadseffektive og tilpasset brukernes behov.
  • Delmål 2: FMFA er en pådriver for utvikling av det administrative området.

For embetene vil følgende behov knyttet til etableringen av FMFA være av sentral betydning:

  • Tilstrekkelig og forutsigbar kvalitet på tjenestene som leveres
  • Tydelig ansvarsdeling mellom KMD, FMFA og embetene
  • Forståelse for embetets egenart
  • Støtte embetenes evne til å utvikle og levere på samfunnsoppdraget
  • Være i forkant i utvikling av digitaliserte tjenester for både ansatte og oppdragsgivere

 

LENKER TIL STYRINGSDOKUMENTER

Virksomhets- og økonomiinstruks for Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Tildelingsbrev for 2019 til Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

 

FMFA har ansvar for oppgaver innen økonomi, anskaffelser, HR/personalforvaltning, IKT, informasjonssikkerhet og dokumentforvaltning som i dag utføres av KMD og av fylkesmannsembetene. FMFA vil ha ansvar for oppgaver som i dag utføres av 240 årsverk, inkludert kjøp av tjenester. FMFA vil være en virksomhet med flere kontorsteder i tilknytning til fylkesmannsembetene.