Tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner. Oversikt over disse funksjonene finner du nederst i denne artikkelen.

Skole- og barnehageeiere har også ansvar for å sørge for et tilbud til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

I vedtaket er ansvaret for barnehager og barneskoler formulert som "leder av barnehager og rektorer ved barneskoler" og at de har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske definerte samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Selv om det ikke fremgår direkte av ordlyden mener Helsedirektoratet at ansvaret for dette må ligger på barnehage- og skoleeier.

Helsedirektoratet ber Utdanningsdirektoratet følge opp vedtaket med informasjon til institusjonene i direktoratets sektor.

Dette innebærer at Utdanningsdirektoratet følger opp og kommer tilbake til Fylkesmennene med ytterligere informasjon om kort tid.

 

Er det slik at barnehagetilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov har krav på et fulltids barnehagetilbud selv om barnehagen har redusert åpningstid?

I forskrift om midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehage som følge av Covid-19 er det fastsatt at barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter smittevernloven, får et tilbud i barnehagen. I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) er det et unntak som innebærer at barn med særlige behov og barn under 12 år som har minst én foresatt i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha et tilbud på dagtid selv om virksomheten er stengt. I disse unntakene er ikke barnehager nevnt, noe som har sin årsak i at barnehagene etter covid-19-forskriften i utgangspunktet skal være åpne.

 

Reglene må samlet forstås slik at barn med særlige behov og barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon mv. skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver redusert. Hvis den reduserte åpningstiden i barnehagen gjør at formålet med unntaket i covid-19-forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Retten til plass og formålet om å sikre tilbud til barn med særlige behov og barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret. I en del tilfeller kan antagelig et barns særlige behov ivaretas med et redusert tilbud, men dette må vurderes konkret. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

 

Regjeringens beredskapsutvalg anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene