Syv nye skogreservater i Agder

Eldre granskog i Eldhusliane naturreservat
Eldre granskog i Eldhusliane naturreservat (Foto: J.G Brynjulvsrud, Biofokus)

I Aust-Agder er fem nye skogområder vernet og to eksisterende naturreservat utvidet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I alt vernes i underkant av 7000 dekar skog  i Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland, Gjerstad og Sirdal.

Kongen i statsråd vedtok 6.12.2019 vern av fem nye skogområder og utvidelse av to eksisterende naturreservat i Aust-Agder. Alle verneområdene bortsett fra ett, har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Utvidelsen av Bjørnstadfjellet naturreservat omfatter vern av areal på offentlig eid grunn.

I alt vernes i underkant av 7000 dekar skog i kommunene Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland, Gjerstad og Sirdal. Områdene vil sikre viktige leveområder for en rekke truede og nær truede arter og bidra til oppnåelse av nasjonale- og internasjonale mål for naturmangfold. Gjennom vernet bevares naturen og artene som finnes der for framtida og kommende generasjoner.

Rike edellauvskoger og gamle barskoger

Det er stor variasjon i skog- og naturtypene som inngår i de nye naturreservatene. I Lindedalen, Staven, Lillestø og Bjørnstadfjellet naturreservat dominerer de gamle eikeskogene. Her finner vi også innslag av rikere skogtyper som lågurt-eikskog og alm-lindeskog. De gamle furuskogene finner vi i Frubæråsen og Øykjeheia naturreservat, mens i Eldhusliane er det den gamle granskogen som dominerer skogbildet.

Konsekvenser av vernevedtaket

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt. Det vil si at oppføring av nye bygninger, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke lenger vil være tillatt. Noen tiltak vil imidlertid kunne tillates etter godkjent søknad.

En vil likevel kunne merke og rydde eksisterende stier og vedlikeholde bygninger som finnes innenfor naturreservatene. Vanlige friluftslivsaktiviteter kan også foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger i vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt), fiske eller plukking av bær og sopp.

Frivillig skogvern

Bortsett fra utvidelse av Bjørnstadfjellet naturreservat, inngår alle områdene i arbeidet med frivillig vern av skog på privat grunn. Områdene inngår alle i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Grunneierne har selv tilbudt områdene for vern, mot erstatning. Interessen for frivillig skogvern på Agder har økt de siste årene og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

Mer informasjon om vernevedtaket finner du på Klima- og miljøverndepartementets nettside.