Regler for fiske etter saltvannsfisk og skalldyr

Det er Fiskeridirektoratet som har forvaltningsansvaret for fiske etter saltvannsfisk, hummer, krabbe og andre organismer som lever i sjøen.

Fritidsfiske i sjøen

Du finner regler for fiske i sjøen på Fiskeridirektoratets nettsider om fritidsfiske: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske.

Du kan også kontakte Fiskeridirektoratet på telefonnummer: 55 23 80 00

 

Nedsenkingspåbud av hensyn til laks og sjøaure

Det er forbudt å fiske etter laks og sjøaure med garn. Det er plikt til å sette garnet slik at det ikke fanger laks eller sjøaure. Om man skulle komme til å fange anadrom laksefisk i garn tiltenkt for fangst av saltvannsfisk, skal fisken slippes ut igjen uansett om den er død eller levende.

I perioden 1. mars – 30. september skal alle garn som brukes for fiske etter saltvannsfisk, senkes ned slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under overflaten.

Innenfor fredningssonene i Vest-Agder skal alle garn (uansett maskestørrelse) og ruser senkes ned 5 meter, og plasseres minst 100 meter fra munningen av vassdragene. Dette gjelder hele året. Yrkesfiskere er delvis unntatt fra påbudet om nedsenking.

Bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Flere arter som lever i kystfarvannene som torsk og hummer, har nå svært lave bestander. Bevaringssonene i Tvedestrand er opprettet for å har lagt grunnlag for en omfattende forskningsaktivitet rettet mot å få frem kunnskap om effekten av restriksjoner på fiske i avgrensede områder.

Forskriften ble fastsatt i 2012 og forlenget i 2018 til å gjelde til og med 19.februar 2022.

Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder, Aust-Agder

Kartinnsyn 

Bevaringssone for hummer, Lindesnes kommune, Vest-Agder

Bevaringssonen er opprettet for å kunne forske på effektene av fredning av hummer i et begrenset område. Foreløpige resultater fra et bevaringsområde som Fiskeridirektoratet etablerte i Skagerrak i 2006 viste at etter fire år hadde hummerbestanden økt med 245 prosent, noe som vil si at det er blitt nesten tre og en halv ganger flere hummere.

I tillegg hadde størrelsen på gjennomsnittshummeren økt med 13 prosent i løpet av disse fire årene.

Det kom frem at omtrent 5 prosent av hummeren vandret ut av bevaringsområdet og ble fanget av hummerfiskere. Andre studier har også vist at hummeren lever lenger i bevaringsområder.

Bevaringssonen i Lindesnes kommune ble opprettet i 2014 og gjelder til og med 30. september 2019.

Forskrift om bevaringssone for hummer, Lindesnes kommune, Vest-Agder

Kartinnsyn