Lakse- og sjøaurefiske i sjøen

Fisketidene etter laks og sjøaure i sjøen er fastsatt i nasjonal forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. I tillegg er det fastsatt flere lokale forskrifter for Aust- og Vest-Agder som utfyller den nasjonale forskriften.

Minstemål

Minstemålet for laks og sjøaure er 35 cm. Dette vil si at det er forbudt å avlive laks eller sjøaure som er mindre enn 35 cm. Fisk under minstemålet skal alltid settes ut igjen.

Stang og håndsnøre

Fiske med stang eller håndsnøre er tillatt hele året, men fisket må foregå minst 100 m fra elvemunningen i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget. Det er ikke nødvendig å løse fiskeravgift for slikt fiske i sjøen.

Vi har mange sjøaurebekker som ikke er åpnet for fiske, langs kysten. Kravet om at fiske etter laks og sjøaure i sjøen må foregå minst 100 meter fra munningen, gjelder hele året for disse bekkene.

I tillegg til de agntypene som er tillatt i ferskvann er det i sjøen også tillatt med annet organisk agn.

Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Hver stang eller håndsnøre kan ha inntil to agn. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke to redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt, men kun ett agn pr. stang eller håndsnøre.

Oter

Oter er ikke tillatt i Aust- og Vest-Agder.

Kilenot

Kilenot og lakseverp er de eneste faststående redskaper til fangst av laks eller sjøaure som er tillatt i Aust- og Vest-Agder. Fisketida er 20. juni – 18. juli, med ukentlig fisketid fra mandag kl. 18 til fredag kl. 18.

Fiskeravgift og registrering

Fiskere som skal fiske med kilenot må betale fiskeravgift til staten før fisket starter. Fiskeravgiften må være betalt for å få redskapen registrert hos Fylkesmannen. Kopi av kvitteringen må sendes til Fylkesmannen i eget fylke for å få tilsendt fangstdagbok.

Videre må fiskeren registrere seg hos Fylkesmannen og kartfeste nye fiskeplasser. Dette kan gjøres på internett via Lakseregisteret - Sjølaksefiske.  Det kan også gjøres manuelt ved å fylle ut skjema som sendes til Fylkesmannen.

Etter betaling av fiskeravgiften og registrering får fiskeren tilsendt mer informasjon om fisket, samt en fangstdagbok der all fangst skal skrives inn daglig. Frist for registrering er 1 måned før fisket starter. 

Fisket er knyttet til grunneierretten. Grunneier har enerett til fisket på egen grunn og på nærmeste tilstøtende grunn. Kilenota må ikke settes nærmere enn 100 meter fra munningen av vassdrag.

Rapportering fra sjøfisket

For fiske etter anadrom laksefisk i sjøen, påligger rapporteringsplikten fiskeren. I sjøen er det å fiske anadrom laksefisk med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å delta i slikt fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen.

Det blir utsendt fangstdagbok i papir til den enkelte fisker og fangstdagbok er tilgjengelig elektronisk (https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no). Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall laks og vekt av fisken, fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. Dessuten skal sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks rapporteres med antall og vekt.

I Agder fiskes det bare i ordinær sesong. For ordinær sesong skal det også opplyses om antall gjenutsatte laks, sjøørret og sjørøye.

Nytt fra og med 2019 er at det også skal rapporteres regnbueørret og pukkellaks. Gjenutsetting av regnbueørret og pukkellaks er forbudt da dette er fremmede arter vi ikke ønsker å ha i norsk natur, jf. naturmangfoldloven § 30 første ledd bokstav c.

Etter avsluttet fiskesesong sender fiskerne fangstdagboka direkte til Statistisk sentralbyrå. Den enkeltes fangstdagbok er undergitt taushetsplikten. SSB sammenstiller og publiserer fangsttallene.

Fredningssoner

I Aust- og Vest-Agder er det innført fredningssoner utenfor noen av vassdragene som har bestander av laks og/eller sjøaure. Sonene strekker seg fra munningen av vassdragene og ut til ei fast linje 0,5 – 2 km ut i fjordene.

I Aust-Agder gjelder følgende regler innenfor sonene:

I fredningssonene er alt fiske forbudt, også etter saltvannsfisk, med følgende unntak:

 1. Ut til 100 meter fra munningen er det bare tillatt å fiske med stang fra land i den tida fiske er tillatt i vassdraget.
 2. Utenfor 100 meter fra munningen gjelder følgende:
  • fiske med stang fra land er tillatt hele året.
  • fiske med stang og håndsnøre fra båt er tillatt i den tida fiske er tillatt i vassdraget.
  • fiske med teiner etter krabbe og hummer er tillatt, på de vilkår som gjelder for slikt fiske.
  • isfiske med stang og håndsnøre etter saltvannsfisk er tillatt.
  • fiske etter saltvannsfisk med garn og ruser er tillatt, når hele fangstdelen står minimum 3 meter under overflata.

I Vest-Agder gjelder følgende regler innenfor sonene:

I fredningssonene er alt fiske forbudt, også etter saltvannsfisk, med følgende unntak:

 1. Ut til 100 meter fra munningen er det bare tillatt å fiske med stang og håndsnøre i den tida fiske er tillatt i vassdraget.
 2. Utenfor 100 meter fra munningen gjelder følgende:
  • fiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året.
  • fiske med kilenot er tillatt i perioden f.o.m. 20. juni t.o.m. 6. juli.
  • fiske med teiner etter krabbe og hummer er tillatt på de vilkår som gjelder for slikt fiske.
  • fiske etter saltvannsfisk er tillatt med garn og ruser som til enhver tid har hele fangstdelen minimum 5 meter under overflata.

Det er ikke tillatt å sette noen del av kilenot, teine, garn eller ruse nærmere enn 100 meter fra munningen av vassdragene.

For yrkesfiske gjelder enkelte unntaksbestemmelser, se forskrift om fredningssoner ved utløpet av vassdrag med laks eller sjøaure, Vest-Agder § 1 tredje ledd.

Kart med grensene for fredningssonene

Garn må senkes

Det er forbudt å fiske etter laks og sjøaure med garn. Det er plikt til å sette garnet slik at det ikke fanger laks eller sjøaure. Om man skulle komme til å fange anadrom laksefisk i garn tiltenkt for fangst av saltvannsfisk, skal fisken slippes ut igjen uansett om den er død eller levende.

I perioden 1. mars – 30. september skal alle garn som brukes for fiske etter saltvannsfisk, senkes ned slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under overflaten. Innenfor fredningssonene i Vest-Agder skal alle garn (uansett maskestørrelse) og ruser senkes ned 5 meter, og plasseres minst 100 meter fra munningen av vassdragene. Yrkesfiskere er delvis unntatt fra påbudet om nedsenking.

I perioden 1. juni - 15. august er det mot fritidsfiske med garn på grunnare vatn enn 25 meter i Skagerrak (øst for Lindesnes). Dette forbudet gjelder i tillegg til nedsenkingspåbudet.

Ål er fredet

Alt fiske etter ål (Anguilla anguilla L.) i sjøen er forbudt. Ål står på den Norske rødlista og er vurdert som en truet art (truethetskategori VU - sårbar).

- - - - -

Fiske etter saltvannsfisk

Fiskeridirektoratet har ei egen nettside om Fritidsfiske i sjøen hvor du kan lese mer om aktuelle regler for fiske og redskap etter fisk og skalldyr i sjøen.

Vi minner om at det fra 1. juni 2018 er forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak (øst for Lindesnes) i perioden 1. juni til 15. august. Dette gjelder for alle typer garn. Forbudet gjelder ikke manntallsførte fiskere som fisker for omsetning med merkeregistrert fartøy.

Det blir innført forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor åtte definerte gyteområder i Aust- og Vest-Agder langs Skagerrakkysten. Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april. Forbudet er ikke til hinder for jakt på sel, høsting av skjell eller undervannsjakt ved dykking etter andre arter enn torsk.

Spørsmål om fiskeregler i sjøen for fiske etter andre arter enn laks og sjøaure kan rettes til Fiskeridirektoratet, tlf.nr. 55 23 80 00.