Kart over vassdrag med laks og sjøaure

Her finner du kart som viser alle kjente elver og bekker som har bestander av laks og /eller sjøaure (sjøørret) i Aust- og Vest-Agder.

Klikk på lenken under for å åpne innsynsløsningen med kart over vassdrag med bestander av laks og sjøaure i Aust- og Vest-Agder. Vær oppmerksom på at dette ikke er en komplett oversikt over alle bestander, vi får stadig inn nye opplysninger om sjøaurevassdragene. Fylkesmannen vil holde kartet så oppdatert som mulig og nye registreringer legges inn fortløpende.

Kart som viser vassdrag med laks og sjøaure i Aust- og Vest-Agder
(under oppdatering til ny kartløsning)

 

Dersom det skal gjøres tiltak i vassdrag med laks eller sjøaure krever det som regel tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Det er Fylkesmannen som gir slik tillatelse.

Ved større tiltak kan det være aktuelt å kreve konsesjon etter vannressursloven, da er det Norges vassdrags- og energidirektorat som behandler søknaden.

Vær også oppmerksom på at vannressurslovens § 11 sier at som hovedregel skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte langs bredden av vassdrag for å motvirke avrenning og gi levested for planter og dyr.

Denne kartinnsynsløsningen er laget av Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Norges jeger og fiskerforbund i Agderfylkene, lokale interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner har bidratt med opplysninger.