Økonomiske virkemidler i jordbruket

Flott buvei i restaurert landskap på Kaddåsen – SMIL-prosjekt i 2019, Lindesnes kommune.
Flott buvei i restaurert landskap på Kaddåsen – SMIL-prosjekt i 2019, Lindesnes kommune. (Foto: Kirstine Fuskeland)

Fylkesmannen har fordelt årets rammer til kommunene innen tilskuddsordningene SMIL, drenering og tiltak i beiteområder.

Kommunene er vedtaksmyndighet for tilskuddsordningene som er nevnt nedenfor. Kommunene lyser ut midlene og behandler søknadene. Kommunene har egne tiltaksplaner for forvaltningen av midlene.

Fylkesmannen tildeler midler til kommunene ut fra blant annet kommunenes innmeldte behov, aktivitetsnivå og måloppnåelse. Midlene skal stimulere til aktivitet.

SMIL

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Tilskuddet kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det er fordelt kr 5 717 270 på de 25 kommunene i Agder.

Mer informasjon om SMIL-ordningen og søknadsprosessen finner du i tildelingsbrevet (under «dokumenter») og på Landbruksdirektoratets nettside.

Drenering

Tilskudd til drenering kan gis for å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Tilskuddet kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet.

Det er fordelt kr 7 225 089 til kommunene i Agder.

Mer informasjon om dreneringsordningen og søknadsprosessen finner du i tildelingsbrevet (under «dokumenter») og på Landbruksdirektoratets nettside.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskuddet kan gis til tak som bidrar til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, reduserer tap av dyr på utmarksbeite og fremmer fellestiltak i beiteområdene.

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret og som driver næringsmessig beitedrift.

Det er fordelt kr 675 000 til kommunene i Agder. Resten, kr 125 000, fordeles 1. april.

Mer informasjon om beitetiltaksordningen og søknadsprosessen finner du i tildelingsbrevet (under «dokumenter») og på Landbruksdirektoratets nettside.