Ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket vedtatt

Storfe på beite i Øyslebø.
Storfe på beite i Øyslebø. (Foto: Øystein Moi / Bondelaget, Agderkontoret)

Informasjon om regionalt miljøprogram 2019 kommer i august – søknadsfrist er 15. oktober.

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Aust-Agder og Vest-Agder er vedtatt og kunngjort på Lovdata. Informasjon om søknadsomgangen 2019 og veiledningsmateriell legges ut i august. Søknadsfristen er 15. oktober for alle jordbruksforetak – samme frist som søknad om produksjonstilskudd. For godkjente beitelag er søknadsfristen 15. november.

Formålet med miljøtilskuddsordningene i jordbruket er å bidra til god forvaltning av viktige biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap. Vedlagt forskriften følger kommunevise kart med tekstdel som viser de prioriterte områdene.

Miljøtilskuddsordningene har også et mål om å redusere avrenning og klimagassutslipp fra jordbruket.

Noen endringer:

  • Tilskudd til beite av bratt areal innføres i tillegg til slått av bratt areal (nytt i 2018). Men det kan ikke gis tilskudd til både slått og beite på samme areal.
  • Tilskudd til drift av beitelag utmåles nå per dyr sluppet på utmarksbeite.
  • Skjøtsel av slåttemark er utvidet til også å omfatte skjøtsel av slåttemyr.
  • Endringer for ordningene skjøtsel av kystlynghei og skjøtsel av styvingstre.
  • Beite av biologisk viktige arealer er erstattet med skjøtsel av trua naturtyper.
  • Innført prioriterte områder for tiltakene under Avrenning til vann.
  • Vegetasjonssone er erstattet av grasdekt kantsone i åker.