Kommunene overtar forvaltningen av utvalgte kulturlandskap

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl talte varmt om ordningen med utvalgte kulturlandskap ut fra egne erfaringer fra Vest-Lista.
Fylkesmann Stein A. Ytterdahl talte varmt om ordningen med utvalgte kulturlandskap ut fra egne erfaringer fra Vest-Lista. (Foto: Ellen S. Eskeland. / Fylkesmannen i Agder)

Fylkesmannen arrangerte informasjons- og inspirasjonsmøte.

Agder har tre utvalgte kulturlandskap (UKL-områder) – Rygnestad-Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund. Siden disse kommunene nettopp har overtatt forvaltningen av UKL-områdene, inviterte Fylkesmannen ordførere, rådmenn og saksbehandlere i de tre kommunene til et informasjons- og inspirasjonsmøte 29. januar på Fylkeshuset i Kristiansand. I tillegg deltok nøkkelpersoner fra kulturminneforvaltningen i Agder fylkeskommune og fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl ønsket velkommen til møtet. Han har god kjennskap til UKL-ordningen siden han var ordfører i Farsund kommune da Vest-Lista ble foreslått som UKL-område i 2008/2009. Han har stor tillitt til ordningen – både fordi den skal bidra til å ivareta viktige hensyn som det biologiske mangfoldet, kulturminnene, bidra til langsiktig skjøtsel og landbruksdrift og fordi den bygger på frivillighet fra grunneierne.

Lisbeth Svendsen Kismul og Ellen Eskeland fra Fylkesmannens landbruksavdeling orienterte om UKL-arbeidet og presenterte de tre UKL-områdene i Agder. I tillegg var det en informasjonsbolk om overføringen av forvalteransvaret for UKL-ordningen – juvelen blant tilskuddsordningene, med gjennomgang av ny rollefordeling. Kommunene overtar forvalteransvaret for sitt UKL-område, og Fylkesmannen får en koordinerende rolle.

Fylkeskommunens kulturminnemyndigheter og Fylkesmannens miljøvernavdeling sa at de «heier» på UKL-arbeidet og at de fortsatt gjerne vil bistå med sin kompetanse.

Oskar Puschmann fra NIBIO holdt inspirasjonsforedraget «Utvalgte kulturlandskap i Agder – kvaliteter og utfordringer». Han omtalte seg selv som «landskapsmisjonær». Fotografiene han viste underbygde budskapet om at landskapsendringer skjer hurtig – både ved endret bruk og ved «ikke bruk» av landskapet.

Oskar Puschmann holdt inspirasjonsforedrag.

UKL er et satsingsområde og ikke et prosjekt, det er det tverrpolitisk enighet om. Han oppfordret til å bruke fotografier – før- og etterbilder for å se endringer i landskapet. Slike bilder inspirerer og skaper engasjement for å bevare og videreutvikle kulturlandskapet. Før- og etterbilder er også viktige som politiske bilder for de viser hva kulturlandskapsmidler brukes til. Han poengterte at for å lykkes med kulturlandskapsarbeidet er det viktig med landskapskvaliteter, langsiktighet, finansiering og frivillighet.

Talspersoner fra de tre kommunene ser fram til å overta UKL-oppgaven, og de var fornøyde med at både kulturminnemyndigheten og Fylkesmannen vil bidra faglig ved behov.

Til videre inspirasjon fikk kommunene med seg boka «Folk og landskap – ei vandring i artsrike kulturmarker» av biolog Ellen Svalheim.