Bekjemp planten landøyda

Landøyda i blomst.
Landøyda i blomst. (Foto: Rolv Hjelmstad)

Landøyda er giftig for storfe og hest, og frøene sprer seg lett med vinden.

Landøyda har økende utbredelse langs kysten på Agder. Tidligere var det først og fremst et problem i vestre del av Agder, men nå brer planten seg østover, og den dukker opp på stadig nye lokaliteter. Landøyda er i år observert blant annet i Froland, Arendal, Tvedestrand, Lillesand og Birkenes i tillegg til de kommunene i gamle Vest-Agder der planten har vært et stort problem i mange år.

Landøyda er ei flerårig plante som sprer seg med frø. Hele planta er giftig og kan føre til kronisk leverskade på dyr som spiser den. Landøyda er spesielt farlig for storfe og hest.

Rosett av landøyda.

Rosett av landøyda. (Foto: Rolv Hjelmstad)

Revidert handlingsplan for bekjemping av landøyda 2020–2023

De senere år har det kommet bekymringsmeldinger om dette ugraset til både kommuner, Fylkesmannen, veieiere, bondelag og Norsk landbruksrådgivning Agder (NLR-Agder). Det ble i 2016 utarbeidet en handlingsplan for å redusere omfanget av problemugraset landøyda. Handlingsplanen er revidert for perioden 2020–2023 i et samarbeid med representanter fra NLR-Agder, Bondelaget, Fylkeskommunen, Staten vegvesen, Fylkesmannen (landbruk og miljø) og kommunene.

Det overordnede målet med handlingsplanen er å redusere bestanden av landøyda på Agder og redusere spredning til nye områder.

De ulike aktørene er ansvarlige for å følge opp tiltakene de har foreslått for egen organisasjon. Fylkesmannen har ikke mandat til å pålegge aktørene å gjennomføre tiltak.

Vi er avhengige av en felles dugnad for å oppnå resultater. Et godt eksempel på en felles dugnadsinnsats mot landøyda er bekjemping av landøyda i naturvernområder langs Listastrendene. For å begrense frøproduksjonen gjennomførte Fylkesmannens miljøvernavdeling luketiltak i to verneområder langs Listastrendene sammen med skoleelever, bønder og kommunen. 

60 elever ved Farsund ungdomsskole plukket 60 sekker som ble levert som restavfall på Skjolnes avfallsplass 19. august 2020.

60 elever ved Farsund ungdomsskole plukket 60 sekker som ble levert som restavfall på Skjolnes avfallsplass 19. august 2020. (Foto: Bjørn Vikøyr / Fylkesmannen i Agder)