Økt omdisponering av dyrka jord på Agder i 2019

Hovedårsaken er utbygging av E39 og Rv 9.

SSB har nå presentert tall for omdisponering av dyrka jord til andre formål i 2019. Etter at det var lite omdisponering av dyrka jord i Agder i 2018, viser KOSTRA-tallene at det blei en betydelig oppgang igjen i 2019. Etter flere år med nedgang og svært gunstige tall for 2018 så er dette en uheldig utvikling. Hovedårsaken til dette er at det er godkjent reguleringsplaner for to veiprosjekter der det omdisponeres en god del dyrka jord.

image1k1jf.png

I Vest-Agder gjelder dette E39 Mandal øst–Mandal by som omfatter både E39 og tilførselsvei fra E39 til Mandal. Selv om veien ikke går gjennom de viktigste jordbruksområdene så er det en del teiger med dyrka jord i traséen for veien. Til sammen utgjør dette det meste av økningen i Vest-Agder.  

imageymfbo.png

I Aust-Agder skyldes økningen en strekning på Rv 9 ved Helle sør for Rysstad der veien går gjennom et ganske viktig landbruksområde med mye dyrka jord. Her er det også godkjent plan i 2019. Holder en tallene for denne planen utenfor ville nivået på omdisponeringa vært lavt også i 2019.

Jordvernmål

Som en kan se av diagrammene er det en del svingninger fra år til år, og hovedtendensen er at omdisponeringa av dyrka jord minker. Det ser ut til at det er en større forståelse for jordvern i samfunnet nå enn for noen år siden. Det er også vedtatt en nasjonal planstrategi, for å få ned omdisponeringa av dyrka jord. Her er det satt et mål om at omdisponeringa skal være under 4000 dekar på landsbasis. Dette målet er nådd i og med at omdisponering for landet som helhet var på rundt 3600 daa både i 2018 og 2019.

Vi har håp om å komme ned på lavere tall i Agder i framtida. Noe som kan gjøre dette vanskelig de første årene, er at det fremdeles er igjen en del planlegging for gjenstående strekninger av E39/E18. Den nye europaveien er stort sett lagt utenom de viktigste jordbruksområdene, men i området Arendal–Grimstad vil den gå gjennom svært gode jordbruksområder og føre til en del beslag av dyrka jord.

Dyrka jord er en viktig ressurs å ta vare på for å sikre matproduksjon til framtidige generasjoner. Vi håper derfor enda større bevissthet i samfunnet om dette og at tallene for omdisponering av jord til andre formål skal gå mot null.

Rapporten "KOSTRA landbruk – ei vurdering av rapporteringa for 2019" kan du laste ned fra nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Kontaktpersoner

Omdisponeringstallene

Det er i diagrammene skilt mellom omdisponering etter jordloven og etter plan- og bygningsloven.

Det som er godkjent etter plan- og bygningsloven viser hvor mange dekar som er godkjent omdisponert i vedtatte reguleringsplaner det aktuelle året.

Tallene for omdisponering etter jordloven viser hvor mange dekar som er godkjent i saker vedtatt etter jordloven det aktuelle året.

Tallene viser altså ikke hva som er gjennomført av nedbygging av jord eller hva som eventuelt er lagt ut i kommuneplan.