Koronasituasjonen – informasjon til bønder og skogeiere

Nyhetsbrev per 13. mai 2020 fra aktører innen landbrukssektoren i Agder.

Fylkesmannen innkaller til jevnlige møter i arbeidsutvalget for jordbrukets beredskapsforum for å skape en felles forståelse av situasjonen for landbruket i Agder knyttet til koronaepidemien. I dette nyhetsbrevet gir vi en oversikt over viktig informasjon fra de enkelte aktørene i forumet. Koronavirusutbruddet gir mange bønder utfordringer av ulike slag, og vi samler her det vi har av relevant informasjon.  

Nytt fra Fylkesmannen

Risikoavlastning i grøntsektoren

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 7. mai endringer i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Ordningen vil ha som formål å sikre produsenter med arbeidsintensive grøntproduksjoner mot store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen, eller dersom arbeiderne som er på plass ikke kan få utført arbeid på grunn av pålagte restriksjoner. Dermed kan produsentene få en økonomisk kompensasjon dersom de ikke klarer å skaffe seg den arbeidskraften som er nødvendig for å høste avlingene.

Det er flere vilkår som må oppfylles før foretaket skal kunne gis erstatning etter denne risikoavlastningsordningen:

  • For det første gjelder de ordinære vilkårene for erstatning.
  • Det sentrale vilkåret for erstatningen er at manglende innhøsting må skyldes restriksjoner i flyten av arbeidskraft. Med «restriksjoner» menes her krav satt av norske eller utenlandske myndigheter knyttet til ut- eller innreise, og som utgjør en hindring som foretaket ikke med rimelighet kan unngå.
  • Det er også et vilkår at foretaket «ikke har kunnet» høste avlingen. Det vil være viktig å kunne dokumentere at behovet for sesongarbeidskraft faktisk er til stede og at manglende tilgang på slik arbeidskraft som følge av pandemien er årsaken til at avlingen står uhøstet.

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Det er innført et ekstra tilskudd til skogplanting på kr 1,30 per plante våren 2020. Dette er kommet grunnet utfordringer med å skaffe innleid sesongarbeidskraft. Tilskuddet kommer på toppen av ordinære NMSK-tilskudd i kommunene. Ordningen er finansiert ved omfordeling av eksisterende tilskuddsmidler til skog. Selve ordningen er todelt:

1.Tilskudd til sentrale aktører (AT Skog /Norskog) eller tilskudd til skogeier. Der skogeier får plantearbeid utført av sentrale aktører vil tilskuddet utbetales direkte til disse.

  1. De skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet på 1,30 kr gjennom skogfondssystemet. Frist er 1. september.

Se mer informasjon i egen artikkel på Fylkesmannens nettsider.

Tiltakspakke på 50 millioner til skog

Det er foreslått 50 millioner kr i friske midler for å øke aktiviteten i skogbruket. Formålet med tilskuddet er aktivitet i næringen og for skogentreprenører. Tilskuddspakken ble lansert 5. mai, og forslaget er inne i revidert nasjonalbudsjett som ble presentert i Stortinget 12. mai 2020. Normalt behandles ikke revidert nasjonalbudsjett før 1. juli, men det er en forventning om at forslaget behandles tidligere. Hvilke tiltak som skal legges inn i ordningen samt hvordan den skal praktiseres vil trolig komme i løpet av 14 dager. Tiltakspakken legger bl.a. opp til å vri mer av hogsten over mot tynning. Mer informasjon kommer på Fylkesmannens nettsider når vi kjenner endelig fordeling av midler og innretning av ordningen.

Veterinærtjenester

Enkelte kommuner er bekymret for den potensielt sårbare veterinærsituasjonen i Agder. Det har nylig vært et møte der Mattilsynet, Agder Bondelag, Bonde- og småbrukarlaget, noen kommuner og veterinærforeningen deltok. Hensikten med møtet var å få en felles situasjonsforståelse og drøfte mulige tiltak for å sikre en bedre robusthet på veterinærområdet knytta til koronasituasjonen. Det planlegges møter i enkelte av veterinærdistriktene for å komme videre i saken.

Her finner du mer informasjon fra Landbruksdirektoratet om veterinærtjenester og koronavirus: Veterinærtjenester - Landbruksdirektoratet

Tiltakspakke fra Agder Fylkeskommune

agderfk.no

Fylkestinget vedtok en tiltakspakke til næringslivet i Agder tirsdag 28. april 2020. Protokollen fra møtet sier dette om landbruksnæringa (punkt 8d på s. 7 i fylkestingets vedtak)

«Landbruksnæringen har utfordringer som følge av koronapandemien. Særlig knyttes dette til rekruttering og opplæring av arbeidskraft. Fylkeskommunen vil bidra med ekstra tilskudd til næringen når oversikt over behovet foreligger. Et variert landbruk, jordvern og økt produksjon er viktig for matsikkerheten og må prioriteres i regional landbrukspolitikk.»

Ekstra tilskudd forutsetter altså en oversikt over behovet. Vi oppfordrer dere til å melde fra til deres respektive organisasjoner!

Nytt fra Mattilsynet

www.mattilsynet.no

Mattilsynet har lagt ut en artikkel som forteller hva utenlandske sesongarbeidere kan gjøre de 10 første dagene de er i landet. I korte trekk gjelder følgende:

  • Det er karanteneplikt de 10 første dagene etter ankomst til Norge.
  • Personer med kritisk samfunnsfunksjon kan være unntatt fra reisekarantene. Unntaket gjelder i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.
  • Personer i reisekarantene kan utføre enkelte arbeidsoppgaver. Personell i reisekarantene som jobber med frukt, bær og grønnsaker skal ikke håndtere spiseklare produkter som omsettes innen 2­–3 dager etter høsting eller produksjon.
  • Personer som håndterer næringsmidler eller lager mat til andre skal være friske. Dette gjelder uavhengig av om de har fått fritak fra reisekarantene eller ikke.

Mattilsynet har utarbeidet en smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Nytt fra Innovasjon Norge

www.innovasjonnorge.no/

Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv og mat, har fått en ny ordning for bedrifter som er rammet av korona. Mer informasjon og søknadsinngang på Innovasjon Norge sine nettsider.

Det kan fortsatt søkes om avdragsutsettelse på lån.

Nytt fra Agder Bondelag

www.bondelaget.no/agder

Bondelaget m.fl. arbeider videre med å få til risikoreduserende tiltak for frukt-, grønt- og bærsektoren og følger kostnadsutvikling på kraftfôr nøye.

Jordbruksavtale inngått: 30. april ble Staten, NB og NBS enige om en jordbruksavtale for 2021. Etter forenkla forhandlinger ble det inngått avtale som innebærer målprisøkninger fra 1. juli 2020 og tilskuddssatser for 2021.  Den økonomiske rammen er på ca. 300–310 millioner i økte priser og 350 millioner i økte tilskudd samt fordeling av ca. 90 millioner ledige midler fra tidligere år.
Se Bondelagets nettsider om jordbruksoppgjøret.

Stadig lettelser i regler for innreise for utenlandsk arbeidskraft og andre «koronarelaterte nyheter»: Følg med på bondelagets nettsider om koronapandemien som oppdateres løpende.

Nytt fra Norsk landbruksrådgiving Agder

agder.nlr.no

NLR Agder åpner nå for HMS-besøk, faggruppemøter, markdager og andre fagarrangementer utendørs. Vi fortsetter med Teams-møter og kurs. Det blir arrangert HMS-kurs sammen med Rogaland 18. og 20. mai samt Hygiene- og HMS-kurs for sesongarbeidere i landbruket 15. mai, 27. mai og 15. juni. Det tilbys også skreddersydde Hygiene- og HMS-kurs med vekt på smittevern ute på den enkelte gård for de ansatte med tolking til deres språk. Vi følger myndighetenes retningslinjer for antallsbegrensing, avstand og hygiene.