Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Tørkeskadet eng.
Tørkeskadet eng. (Foto: Kjellfrid Straume / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

Søknadsfristen er 31. oktober.

Lenke til søknadsveiledning.

Jordbruksforetak må melde fra til kommunen når skaden oppstår dersom det kan bli aktuelt å søke erstatning. Melding til kommunen er nødvendig for at det skal være mulig å komme på befaring og få dokumentert skaden og årsaken til den. I tørkeåret 2018 har departementet lempet på kravet om at kommunene skal ut på stedlig kontroll i 10 % sakene.

Søker har også et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden. Det er nå bestemt at søker skal måle opp fôrlageret ved innsett, og kommunen skal bare gjennomføre stikkprøvekontroller. Søker må dokumentere avling som er solgt i skadeåret. Korn som er ensilert til grønnfôr må også dokumenteres – med regning om det er solgt eller som en adskildt del av rundballelageret. Raigras sådd etter korn kommer i 2018 ikke til fratrekk i erstatningsberegningen og trenger derfor ikke dokumenteres.

Les om spesielle presiseringer for tørkeåret 2018 på Landbruksdirektoratet sin nettside.

Erstatningsordningen gjelder for avlingsskader som er en direkte følge av klimatiske forhold. Dersom avlingsnivået i vekstgruppa totalt for sesongen kommer under 70 % av gjennomsnittet i grunnlagsårene, kan det gi rett på erstatning. Foretakets dokumenterte avling i fem av de siste seks årene gjelder som grunnlag for salgsproduksjoner. For grovfôrproduksjon til egne husdyr er grensa 70 % av fastsatt normavling for området. Egenrisikoen er altså 30 %.

Søknadsfristen er 31. oktober.

Les generell informasjon om erstatningsordningen på Landbruksdirektoratet sin nettside.