Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Legg til i egen kalender
Dato:
28. januar 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalteren  i Agder
Målgruppe:
Kommunene i Agder

Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO legger opp til en styrking av det tverrfaglige samarbeidet og lanserer et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Publisert 02.12.2020

Kompetanseløftet skal ha hovedvekt på at barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging skal få et godt tilpasset tilbud raskt.

Kompetanseløftet skal bidra til at kommuner og fylkeskommunen (inkl. private eiere i barnehager og skoler):

  • ser det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng
  • har kompetanse på vanlige utfordringer, også sammensatte og relativt komplekse utfordringer som kan omfatte både lærevansker og sosio-emosjonelle vansker og sosiale utfordringer.
  • har samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna
  • har kompetanse til å se når det er nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse fra Statped.

I 2020 er Flekkefjord og Lindesnes kommuner med som pilotkommuner i Agder. De øvrige kommunene fases gradvis inn i løpet av en 5-års periode. Målet er at alle kommunene deltar i Kompetanseløftet innen 2025.

Rekruttering av kommuner eller kommunegrupper har vært basert på at kommunene selv ser behovet for å styrke/ videreutvikle spesialpedagogisk kompetanse og rette fokus mot/på inkludering, prioriterer dette og ønsker å gå inn i en slik utviklingsprosess.

 

Oppstartkonferanse i Agder 28.januar 2021

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped inviterer Statsforvaltereni Agder til regional oppstartkonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Sted: Digitalt 

Lenke for oppkobling sendes hver enkelt påmeldt like i etterkant av at påmeldingsfristen har gått ut.

Målgruppe: Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner, fylkeskommunen, private eiere, ledere, lærere barnehagelærere og spesialpedagoger, PPT og andre i støttesystemet rundt eleven samt UiA og medlem av samarbeidsforum for Rekomp og Dekomp.

Formålet med konferansene er å:

  • forankre forståelse for satsingen
  • skape motivasjon og engasjement
  • kartlegge situasjonen, definere egne mål og utforme tiltak
  • gi bakgrunn for å identifisere kompetansebehovene i PP-tjenesten, barnehage, skole og ev. andre tjenester
  • få oversikt over de mest vanlige utfordringsområdene

 

Nærmere informasjon om konferansen:

https://www.udir.no/kalender/Konferanser-og-moter/

 

Ytterligere informasjon og mulighet for påmelding kommer senere. Ber dere sette av dagen og følg med!

 

Legg til i egen kalender
Dato:
28. januar 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalteren  i Agder
Målgruppe:
Kommunene i Agder