Søknad om drift av anlegg for gjenvinning av metaller på Borgeskogen, Sandefjord


Høringsfrist 16. november 2018 17:00

Vestfold Metalgjenvinning AS søker ved epost datert 20. juni 2018 om tillatelse etter forurensningsloven til drift av anlegg for gjenvinning av metaller og behandling av kasserte kjøretøy på Borgeskogen industriområde, Borgeskogen 15C, gbnr. 507/20 i Sandefjord kommune.

Vestfold Metalgjenvinning AS søker ved e-post datert 20. juni 2018 om tillatelse etter forurensningsloven til drift av anlegg for gjenvinning av metaller og behandling av kasserte kjøretøy på Borgeskogen industriområde, Borgeskogen 15C, gbnr. 507/20 i Sandefjord kommune.

Søknaden gjelder tillatelse til å motta og sortere metaller for ombruk og gjenvinning. Det søkes om årlig å kunne motta inntil 30 000 tonn metaller, 1500 bilvrak, 50 tonn dekk, 200 tonn batterier og 300 tonn EE-avfall. Det søkes om å kunne samtidig lagre 500 tonn metaller i blanding, 100 bilvrak og 50 tonn EE-avfall.

Alt mottak samt miljøsanering av biler vil skje på tett betongplate med avrenning til oljeutskiller og kommunalt nett. Spillvann og overflatevann fra opparbeidede tette flater ledes til kommunalt nett.

Farlig avfall vil bli lagret forsvarlig i tette beholdere og containere.

Maksimalt transportomfang fra virksomheten er vurdert til 4820 transporter (inn og ut) per år. Transport vil fra industriområdet til E-18 vil i hovedsak gå på Gryteveien. Søker vurderer sitt bidrag til økt transport og støybidrag på Gryteveien som begrenset sett i forhold til total transport på veien.

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2078, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvepost@fylkesmannen.no innen 16. november 2018.